def covariance(v1,v2)
    v1a,v2a=Statsample.only_valid_clone(v1,v2)

    return nil if v1a.size==0
    if Statsample.has_gsl?