braxtondiggs/reddit-background

View on GitHub
keymaps/keymap.cson

Summary

Maintainability
Test Coverage
'atom-workspace':
  'ctrl-shift-t': 'reddit-background:start-toggle'
  'ctrl-shift-s': 'reddit-background:start-skip'