tz.metazones.each do |metazone, data|
          data[:short].to_a.each do |type, name|
            next if name == '∅∅∅'
            name = name.chomp.strip
            type = type.to_s.encode(Encoding::UTF_8)