module Compute
  class DigitalOcean
   class Real
    def shutdown(id)
     body = { :type => "shutdown" }