fossasia/kniteditor

CoverageNameRelevant LOCCoveredMissedHits / Line
kniteditor/AYABKnitSettings.py9247450.5
kniteditor/AYABKnitter.py0000.0
kniteditor/EditorWindow.py7233390.5
kniteditor/InstructionSVGWidgetCache.py2810180.4
kniteditor/IntInput.py201370.7
kniteditor/KnittingPatternWidget.py6716510.2
kniteditor/__init__.py10460.4
kniteditor/__main__.py6150.2
kniteditor/dialogs.py131301.0
kniteditor/localization/__init__.py616101.0
kniteditor/localization/observable_translation.py181350.7
kniteditor/localization/test/test_localization.py4401.0
kniteditor/localization/test/test_translations.py484711.0
kniteditor/settings.py4118230.4
kniteditor/test/conftest.py8801.0
kniteditor/test/test_can_import.py3301.0