if __name__ == '__main__':

    if len(sys.argv) == 2 and sys.argv[1] == 'setup':
        serverSetup()
    elif len(sys.argv) == 1: