if output.endswith('.xib'):
      output = os.path.splitext(output)[0] + '.nib'