MySQL: {
    port: 3306,
    value: DatabaseDriver['MySQL'],
    icon: getIconPathForDriver(DatabaseDriver['MySQL']),
    text: 'MySQL',