owncloud/core

View on GitHub
apps/files/l10n/nb_NO.js

Summary

Maintainability
A
0 mins
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "files",
  {
  "Storage is temporarily not available" : "Lagring er for tiden ikke tilgjengelig",
  "Storage invalid" : "Lagringsplass ugyldig",
  "Unknown error" : "Ukjent feil",
  "All files" : "Alle filer",
  "File could not be found" : "Fant ikke filen",
  "Home" : "Hjem",
  "Close" : "Lukk",
  "Favorites" : "Favoritter",
  "Upload timeout for file \"{file}\"" : "Tidsavbrudd for opplasting av fil \"{file}\"",
  "Unknown error \"{error}\" uploading file \"{file}\"" : "Ukjent feil \"{error}\" ved opplasting av fil \"{file}\"",
  "Could not create folder \"{dir}\"" : "Klarete ikke å opprette mappe \"{dir}\"",
  "Upload cancelled." : "Opplasting avbrutt.",
  "Processing files..." : "Behandler filer...",
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke laste opp {filename} fordi det er en mappe eller har 0 bytes",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Ikke nok ledig plass. Du laster opp size1} men bare {size2} er ledig",
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Du har ikke tillatelse til å laste opp eller opprette filer her",
  "Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "Målmappen \"{dir}\" finnes ikke lenger",
  "Target folder does not exist any more" : "Målmappen finnes ikke lenger",
  "Not enough free space" : "Ikke nok ledig plass",
  "Uploading..." : "Laster opp...",
  "..." : "...",
  "{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} av {totalSize} ({bitrate})",
  "Error when assembling chunks, status code {status}" : "Feil ved samling av deler for opplasting, statuskode {status}",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Filopplasting pågår. Forlater du siden nå avbrytes opplastingen.",
  "Actions" : "Handlinger",
  "Download" : "Last ned",
  "Rename" : "Gi nytt navn",
  "Delete" : "Slett",
  "Disconnect storage" : "Koble fra lagring",
  "Unshare" : "Avslutt deling",
  "Could not load info for file \"{file}\"" : "Klarte ikke å laste inn informasjon for fil \"{file}\"",
  "Files" : "Filer",
  "Details" : "Detaljer",
  "Select" : "Velg",
  "Pending" : "Venter",
  "Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
  "Invalid path" : "Individuell sti",
  "This operation is forbidden" : "Operasjonen er forbudt",
  "This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denne mappen er utilgjengelig. Sjekk loggene eller kontakt administrator",
  "group" : "gruppe",
  "Remote share" : "Ekstern deling",
  "Could not move \"{file}\", target exists" : "Klarte ikke å flytte \"{file}\", målfilen finnes",
  "Could not move \"{file}\": {message}" : "Kunne ikke flytte \"{file}\": {message}",
  "Could not move \"{file}\"" : "Klarte ikke å flytte \"{file}\"",
  "{newName} already exists" : "{newName} finnes allerede",
  "Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Klarte ikke å omdøpe \"{fileName}\", den finnes ikke lenger",
  "The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Navnet \"{targetName}\" brukes allerede i mappen \"{dir}\". Velg et annet navn.",
  "Could not rename \"{fileName}\"" : "Klarte ikke å omdøpe \"{fileName}\"",
  "Could not create file \"{file}\"" : "Klarte ikke å opprette fil \"{file}\"",
  "Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Klarte ikke å opprette fil \"{file}\" fordi den finnes allerede",
  "Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Klarete ikke å opprette mappe \"{dir}\" fordi den finnes allerede",
  "Error deleting file \"{fileName}\"." : "Feil ved sletting av fil \"{fileName}\".",
  "No entries in this folder match {filter}" : "Ingen oppføringer i denne mappen stemmer med '{filter}'",
  "Name" : "Navn",
  "Size" : "Størrelse",
  "Modified" : "Endret",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mappe","%n mapper"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n fil","%n filer"],
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
  "_including %n hidden_::_including %n hidden_" : ["inkludert %n skjult","inkludert %n skjulte"],
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Laster opp %n fil","Laster opp %n filer"],
  "New" : "Ny",
  "Unknown user" : "Ukjent bruker",
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" er et uglydig filnavn.",
  "File name cannot be empty." : "Filnavn kan ikke være tomt.",
  "File name cannot contain \"/\"." : "Filnavnet kan ikke inneholde \"/\".",
  "\"{name}\" has a forbidden file type/extension." : "\"[name]\" har en forbudt filtype/-endelse.",
  "Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Lagringsplass for {owner} er full, filer kan ikke oppdateres eller synkroniseres lenger!",
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Lagringsplass er oppbrukt, filer kan ikke lenger oppdateres eller synkroniseres!",
  "Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Lagringsplass for {owner} er nesten full ({usedSpacePercent}%)",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Lagringsplass er nesten brukt opp ([usedSpacePercent}%)",
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : [" stemmer med '{filter}'"," stemmer med '{filter}'"],
  "Path" : "Sti",
  "_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
  "Favorited" : "Er favoritt",
  "Favorite" : "Gjør til favoritt",
  "Private link: Only people who have access to the file/folder can use it. Use it as a permanent link for yourself or to point others to files within shares" : "Privat lenke: Bare personer som har tilgang til filen/mappen kan bruke den. Bruk dette som en permanent lenke for din egen bruk eller for å lede andre til filer innenfor delinger",
  "Folder" : "Mappe",
  "New folder" : "Ny mappe",
  "{newname} already exists" : "{newname} finnes allerede",
  "Upload" : "Last opp",
  "An error occurred while trying to update the tags" : "En feil oppstod under oppdatering av stikkordene",
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mappe ble <strong>opprettet</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En fil eller mappe ble <strong>endret</strong>",
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Begrens varsling om oppretting og endringer til <strong>favorittfilene</strong> dine <em>(Kun strøm)</em>",
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "En fil eller mappe ble <strong>slettet</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "En fil eller mappe ble <strong>gjenopprettet</strong>",
  "You created %1$s" : "Du opprettet %1$s",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s opprettet %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s ble opprettet i en offentlig mappe",
  "You changed %1$s" : "Du endret %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s endret %1$s",
  "You deleted %1$s" : "Du slettet %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s slettet %1$s",
  "You restored %1$s" : "Du gjenopprettet %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s gjenopprettet %1$s",
  "Changed by %2$s" : "Endret av %2$s",
  "Deleted by %2$s" : "Slettet av %2$s",
  "Restored by %2$s" : "Gjenopprettet av %2$s",
  "You don't have permissions to access this file/folder - Please contact the owner to share it with you." : "Du har ikke tilgangstillatelse til denne filen/mappen - Vennligst be eieren om å dele den med deg. ",
  "Upload (max. %s)" : "Opplasting (maks. %s)",
  "Settings" : "Innstillinger",
  "Show hidden files" : "Vis skjulte filer",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Bruk adressen <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">for å få tilgang til WebDAV</a>",
  "No files in here" : "Ingen filer her",
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Last opp noe innhold eller synkroniser med enhetene dine!",
  "No entries found in this folder" : "Ingen oppføringer funnet i denne mappen",
  "Select all" : "Velg alle",
  "Upload too large" : "Filen er for stor",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filene du prøver å laste opp er for store til å laste opp til denne serveren.",
  "No favorites" : "Ingen favoritter",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Filer og mapper som du gjør til favoritter vises her",
  "Text file" : "Tekstfil",
  "New text file.txt" : "Ny tekstfil.txt"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");