owncloud/core

View on GitHub
apps/files/l10n/sv.js

Summary

Maintainability
F
3 days
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "files",
  {
  "Storage is temporarily not available" : "Lagring är temporärt inte tillgänglig",
  "Storage invalid" : "Lagring ogiltig",
  "Unknown error" : "Okänt fel",
  "All files" : "Alla filer",
  "File could not be found" : "Filen ej funnen",
  "Home" : "Hem",
  "Close" : "Stäng",
  "Favorites" : "Favoriter",
  "Upload timeout for file \"{file}\"" : "Uppadddnings-timeout för fil \"{file}\"",
  "Unknown error \"{error}\" uploading file \"{file}\"" : "Okänt fel \"{error}\" vid uppladdning av fil \"{file}\"",
  "Could not create folder \"{dir}\"" : "Kan inte skapa mapp \"{dir}\"",
  "Upload cancelled." : "Uppladdning avbruten.",
  "Processing files..." : "Behandlar filer ...",
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan inte ladda upp {filename} eftersom den antingen är en mapp eller har 0 bytes.",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Inte tillräckligt med ledigt utrymme, du laddar upp {size1} men endast {size2} finns kvar.",
  "Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "Destinationsmappen \"{dir}\" finns inte längre",
  "Target folder does not exist any more" : "Målmappen finns inte längre",
  "Not enough free space" : "Inte tillräckligt med ledigt utrymme",
  "Uploading..." : "Laddar upp...",
  "..." : "...",
  "{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} av {totalSize} ({bitrate})",
  "Error when assembling chunks, status code {status}" : "Fel vid sammanställning av bitar, statuskod {status}",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Filuppladdning pågår. Lämnar du sidan så avbryts uppladdningen.",
  "Actions" : "Åtgärder",
  "Download" : "Ladda ner",
  "Rename" : "Byt namn",
  "Delete" : "Ta bort",
  "Disconnect storage" : "Koppla bort lagring",
  "Unshare" : "Sluta dela",
  "Could not load info for file \"{file}\"" : "Kan inte ladda info för filen \"{file}\"",
  "Files" : "Filer",
  "Details" : "Detaljer",
  "Select" : "Välj",
  "Pending" : "Väntar",
  "Unable to determine date" : "Misslyckades avgöra datum",
  "Invalid path" : "Ogiltig sökväg",
  "This operation is forbidden" : "Denna operation är förbjuden",
  "This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denna katalog är inte tillgänglig, kontrollera loggarna eller kontakta administratören",
  "Could not move \"{file}\", target exists" : "Kan inte flytta \"{file}\", filen finns redan",
  "Could not move \"{file}\"" : "Kan inte flytta \"{file}\"",
  "{newName} already exists" : "{newName} finns redan",
  "Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Kan inte döpa om \"{fileName}\", filen finns inte längre",
  "The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Namnet \"{targetName}\" används redan i mappen \"{dir}\". Välj ett annat namn.",
  "Could not rename \"{fileName}\"" : "Kan inte döpa om \"{fileName}\"",
  "Could not create file \"{file}\"" : "Kan inte skapa fil \"{fileName}\"",
  "Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Kan inte skapa fil \"{file}\" därför att den redan finns",
  "Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Kan inte skapa \"{dir}\" därför att den redan finns",
  "Error deleting file \"{fileName}\"." : "Fel när \"{fileName}\" skulle raderas.",
  "No entries in this folder match {filter}" : "Inga poster i mappen matchar {filter}",
  "Name" : "Namn",
  "Size" : "Storlek",
  "Modified" : "Ändrad",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mapp","%n mappar"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n fil","%n filer"],
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} och {files}",
  "_including %n hidden_::_including %n hidden_" : ["inklusive %n dold","inklusive %n dolda"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Du har ej tillåtelse att ladda upp eller skapa filer här",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Laddar upp %n fil","Laddar upp %n filer"],
  "New" : "Ny",
  "Unknown user" : "Okänd användare",
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" är ett ogiltligt filnamn.",
  "File name cannot be empty." : "Filnamn kan inte vara tomt.",
  "File name cannot contain \"/\"." : "Filnamnet får inte innehålla \"/\".",
  "\"{name}\" has a forbidden file type/extension." : "\"{name}\" har en förbjuden filtyp/filtillägg",
  "Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Lagring av {owner} är full, filer kan inte uppdateras eller synkroniseras längre!",
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Ditt lagringsutrymme är fullt, filer kan inte längre uppdateras eller synkroniseras!",
  "Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Lagring av {owner} är nästan full ({usedSpacePercent}%)",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Ditt lagringsutrymme är nästan fullt ({usedSpacePercent}%)",
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["matchar '{filter}'","matcha '{filter}'"],
  "Path" : "sökväg",
  "_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bytes","%n bytes"],
  "Favorited" : "I Favoriter",
  "Favorite" : "Favorit",
  "Private link: Only people who have access to the file/folder can use it. Use it as a permanent link for yourself or to point others to files within shares" : "Privat länk: Bara de som har tillgång till filen/mappen kan använda den. Använd den som en permanent länk för dig själv eller peka andra till filer inuti delningar",
  "Folder" : "Mapp",
  "New folder" : "Ny mapp",
  "{newname} already exists" : "{newname} finns redan",
  "Upload" : "Ladda upp",
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Ett fel uppstod när uppdatera taggarna",
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mapp har blivit <strong>skapad</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En ny fil eller mapp har blivit <strong>ändrad</strong>",
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Begränsa notiser om skapande och ändringar till dina <strong>favoritfiler</strong> <em>(Endast ström)</em>",
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "En ny fil eller mapp har blivit <strong>raderad</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "En ny fil eller mapp har blivit <strong>återskapad</strong>",
  "You created %1$s" : "Du skapade %1$s",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s skapade %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s skapades i en publik mapp",
  "You changed %1$s" : "Du ändrade %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s ändrade %1$s",
  "You deleted %1$s" : "Du raderade %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s raderade %1$s",
  "You restored %1$s" : "Du återställde %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s återställda %1$s",
  "Changed by %2$s" : "Ändrad av %2$s",
  "Deleted by %2$s" : "Bortagen av %2$s",
  "Restored by %2$s" : "Återställd av %2$s",
  "You don't have permissions to access this file/folder - Please contact the owner to share it with you." : "Du har inte behörighet att komma åt denna fil/mapp - Kontakta ägaren för att dela den med dig.",
  "Upload (max. %s)" : "Ladda upp (max. %s)",
  "Settings" : "Inställningar",
  "Show hidden files" : "Visa dolda filer",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Använd den här adressen för att <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">komma åt dina filer via WebDAV</a>",
  "No files in here" : "Inga filer kunde hittas",
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Ladda upp innehåll eller synkronisera med dina enheter!",
  "No entries found in this folder" : "Inga innehåll hittades i denna mapp",
  "Select all" : "Välj allt",
  "Upload too large" : "För stor uppladdning",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filerna du försöker ladda upp överstiger den maximala storleken för filöverföringar på servern.",
  "No favorites" : "Inga favoriter",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Filer och mappar du markerat som favoriter kommer att visas här",
  "Text file" : "Textfil",
  "New text file.txt" : "nytextfil.txt"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");