owncloud/core

View on GitHub
apps/files_sharing/l10n/pl.js

Summary

Maintainability
D
2 days
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "files_sharing",
  {
  "Server to server sharing is not enabled on this server" : "Współdzielenie między serwerami nie jest uruchomione na tym serwerze",
  "The mountpoint name contains invalid characters." : "Nazwa zamontowanego zasobu zawiera niedozwolone znaki.",
  "Invalid or untrusted SSL certificate" : "Niewłaściwy lub niezaufany certyfikat SSL",
  "Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Nie można zalogować do zdalnego zasobu, hasło może być niepoprawne",
  "Storage not valid" : "Zasób nie jest prawidłowy",
  "Couldn't add remote share" : "Nie można dodać zdalnego folderu",
  "Shared with you" : "Współdzielony z Tobą",
  "Shared with others" : "Współdzielony z innymi",
  "Shared by link" : "Współdzielony linkiem",
  "Anonymous upload" : "Wgrywanie anonimowe",
  "Click to select files or use drag & drop to upload" : "Naciśnij aby wybrać pliki lub przeciągnij tutaj aby wgrać",
  "Uploaded files" : "Wysłane pliki",
  "Uploading..." : "Wgrywanie....",
  "Nothing shared with you yet" : "Nie masz jeszcze nic udostępnionego",
  "Files and folders others share with you will show up here" : "Pliki i foldery udostępnione Tobie przez innych wyświetlą się tutaj",
  "Nothing shared yet" : "Jeszcze nic nie udostępniono",
  "Files and folders you share will show up here" : "Plik i foldery, które udostępniasz, pokażą się tutaj",
  "No shared links" : "Brak udostępnionych odnośników",
  "Files and folders you share by link will show up here" : "Plik i foldery, które udostępniasz, pokażą się tutaj",
  "An error occurred while updating share state: {message}" : "Błąd podczas aktualizacji stanu udziału: {message}",
  "Accept Share" : "Akceptuj współdzielenie",
  "Decline Share" : "Odrzuć współdzielenie",
  "Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Czy chcesz dodać udział zdalny {name} od {owner}@{remote}?",
  "Remote share" : "Zdalny zasób",
  "Remote share password" : "Hasło do zdalnego zasobu",
  "Cancel" : "Anuluj",
  "Add remote share" : "Dodaj zdalny zasób",
  "You can upload into this folder" : "Możesz przesyłać do tego folderu",
  "No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Nie znaleziono instalacji ownCloud (w wersji 7 lub nowszej) na {remote}",
  "Invalid ownCloud url" : "Błędny adres URL",
  "Share" : "Udostępnij",
  "No expiration date set" : "Data wygaśnięcia nie została ustawiona",
  "Declined" : "Nie zaakceptowane",
  "Pending" : "Oczekujące",
  "Shared by" : "Udostępniane przez",
  "Sharing" : "Udostępnianie",
  "A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Plik lub folder stał się <strong>współdzielony</strong>",
  "You shared %1$s with %2$s" : "Współdzielisz %1$s z %2$s",
  "You shared %1$s with group %2$s" : "Współdzielisz %1$s z grupą %2$s",
  "You shared %1$s via link" : "Udostępniasz %1$s przez link",
  "%2$s shared %1$s with you" : "%2$s współdzieli %1$s z Tobą",
  "%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s usunął udział dla %1$s",
  "Downloaded via public link" : "Pobrano poprzez odnośnik publiczny",
  "%2$s removed share of group %3$s" : "%2$susunął udział grupy %3$s",
  "Shared via link by %2$s" : "Udostępnione za pomocą odnośnika przez %2$s",
  "Shared via public link" : "Udostępniono poprzez publiczny odnośnik",
  "Removed public link" : "Usunięto publiczny odnośnik",
  "%2$s removed public link" : "%2$susunął odnośnik publiczny",
  "Public link expired" : "Publiczny odnośnik wygasł",
  "Public link of %2$s expired" : "Odnośnik publiczny do %2$s wygasł",
  "Shared by %2$s" : "Udostępnione przez %2$s",
  "Shares" : "Udziały",
  "Public link" : "Link publiczny",
  "Couldn't send mail to following recipient(s): %s " : "Nie udało się wysłać wiadomości do odbiorcy(ów): %s ",
  "Share API is disabled" : "API udostępniania jest wyłączone",
  "Wrong share ID, share doesn't exist" : "Nieprawidłowe ID zasobu, zasób nie istnieje",
  "Could not delete share" : "Nie można usunąć zasobu",
  "Please specify a file or folder path" : "Wskaż ścieżkę pliku lub folderu",
  "Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Nieprawidłowa ścieżka, plik/folder nie istnieje",
  "Please specify a valid user" : "Proszę określ prawidłowego użytkownika ",
  "Group sharing is disabled by the administrator" : "Udostępnianie linków publicznych zostało zablokowane przez twojego administratora",
  "Please specify a valid group" : "Określ prawidłową grupę",
  "The group is blacklisted for sharing" : "Grupa jest na czarnej liście współdzielenia",
  "Public link sharing is disabled by the administrator" : "Udostępnianie linków publicznych zostało zablokowane przez twojego administratora",
  "Public upload disabled by the administrator" : "Publiczne wczytywanie zostało zablokowane przez twojego administratora",
  "Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Publiczne wczytywanie jest możliwe wyłącznie do katalogów publicznych",
  "Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Nieprawidłowa data, właściwy format daty: RRRR-MM-DD",
  "Unknown share type" : "Nieznany typ udziału",
  "Not a directory" : "To nie jest katalog",
  "Could not lock path" : "Nie można zablokować ścieżki ",
  "Can't change permissions for public share links" : "Nie można zmienić uprawnień dla publicznych linków",
  "Wrong or no update parameter given" : "Przekazano pusty lub nieprawidłowy parametr",
  "\"%1$s\" shared \"%3$s\" with you (on behalf of \"%2$s\")" : "\"%1$s\" udostępnił Tobie \"%3$s\" (z upoważnienia \"%2$s\")",
  "\"%1$s\" shared \"%3$s\" with you" : "\"%1$s\" udostępnił Tobie \"%3$s\"",
  "\"%1$s\" invited you to view \"%3$s\"" : "\"%1$s\" zaprosił cię do podglądu \"%3$s\"",
  "Accept" : "Akceptuj",
  "Decline" : "Odmów",
  "This share is password-protected" : "Udział ten jest chroniony hasłem",
  "The password is wrong. Try again." : "To hasło jest niewłaściwe. Spróbuj ponownie.",
  "Password" : "Hasło",
  "No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
  "Name" : "Nazwa",
  "State" : "Stan",
  "Share time" : "Czas współdzielenia",
  "Expiration date" : "Data wygaśnięcia",
  "Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Przepraszamy ale wygląda na to, że ten link już nie działa.",
  "Reasons might be:" : "Możliwe powody:",
  "the item was removed" : "element został usunięty",
  "the link expired" : "link wygasł",
  "sharing is disabled" : "udostępnianie jest wyłączone",
  "For more info, please ask the person who sent this link." : "Aby uzyskać więcej informacji proszę poprosić osobę, która wysłał ten link.",
  "%s is publicly shared" : "%sjest publicznie udostępniony",
  "Download" : "Pobierz",
  "Download %s" : "Pobierz %s",
  "Direct link" : "Bezpośredni link"
},
"nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);");