owncloud/core

View on GitHub
core/l10n/gl.js

Summary

Maintainability
F
1 wk
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "core",
  {
  "Please select a file." : "Seleccione un ficheiro.",
  "File is too big" : "O ficheiro é grande de máis",
  "Invalid file provided" : "O ficheiro fornecido non é válido",
  "No image or file provided" : "Non forneceu ningunha imaxe ou ficheiro",
  "Unknown filetype" : "Tipo de ficheiro descoñecido",
  "Invalid image" : "Imaxe incorrecta",
  "An error occurred. Please contact your admin." : "Produciuse un erro. Póñase en contacto cun administrador.",
  "No temporary profile picture available, try again" : "Non hai unha imaxe temporal de perfil dispoñíbel, volva tentalo",
  "No crop data provided" : "Non indicou como recortar",
  "No valid crop data provided" : "Os datos cortados fornecidos non son válidos",
  "Crop is not square" : "O corte non é cadrado",
  "Could not reset password because the token is invalid" : "Non foi posíbel restabelecer o contrasinal, a marca non é correcta",
  "Could not reset password because the token expired" : "Non foi posíbel restabelecer o contrasinal, a marca está caducada",
  "Could not reset password because the token does not match" : "Non foi posíbel restabelecer o contrasinal, a marca non coincide",
  "%s password changed successfully" : "O contrasinal %s foi cambiado satisfactoriamente",
  "%s password reset" : "Restabelecer o contrasinal %s",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Non foi posíbel enviar o correo do restabelecemento. Póñase en contacto co administrador.",
  "Download / View" : "Descargar / Ver",
  "Recipients can view or download contents." : "Os destinatarios poden ver ou descargar contidos.",
  "Download / View / Upload" : "Descargar / Ver / Enviar ",
  "Recipients can view, download and upload contents." : "Os destinatarios poden ver, descargar e enviar contido.",
  "Download / View / Edit" : "Descargar / Ver / Editar ",
  "Recipients can view, download, edit, delete and upload contents." : "Os destinatarios poden ver, descargar, editar, eliminar e enviar contido.",
  "Upload only" : "Só para enviar",
  "Receive files from multiple recipients without revealing the contents of the folder." : "Recibir ficheiros de varios destinatarios sen revelar os contidos do cartafol.",
  "Preparing update" : "Preparando a actualización",
  "[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
  "Repair warning: " : "Aviso de arranxo:",
  "Repair error: " : "Arranxar o erro:",
  "Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "A actualización automática está desactivada en config.php, faga a actualización empregando a liña de ordes.",
  "[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Comprobando a táboa %s",
  "Turned on maintenance mode" : "Modo de mantemento activado",
  "Turned off maintenance mode" : "Modo de mantemento desactivado",
  "Maintenance mode is kept active" : "Mantense activo o modo de mantemento",
  "Updating database schema" : "Actualizando o esquema da base de datos",
  "Updated database" : "Base de datos actualizada",
  "Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Comprobar se é posíbel actualizar o esquema da base de datos (isto pode levar bastante tempo, dependendo do tamaño da base de datos)",
  "Checked database schema update" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos",
  "Checking updates of apps" : "Comprobando a actualización de aplicacións",
  "Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Comprobar se é posíbel actualizar o esquema da base de datos para %s (isto pode levar bastante tempo, dependendo do tamaño da base de datos)",
  "Checked database schema update for apps" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos para aplicacións",
  "Updated \"%s\" to %s" : "Actualizado «%s» a %s",
  "Set log level to debug" : "Estabelecer o nivel do rexistro na depuración",
  "Reset log level" : "Restabelecer o nivel do rexistro",
  "Starting code integrity check" : "Comezando a comprobación da integridade do código",
  "Finished code integrity check" : "Rematada a comprobación da integridade do código",
  "%s (3rdparty)" : "%s (terceiro)",
  "%s (incompatible)" : "%s (incompatíbel)",
  "Following apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicacións foron desactivadas: %s",
  "Already up to date" : "Xa está actualizado",
  "Sunday" : "domingo",
  "Monday" : "luns",
  "Tuesday" : "martes",
  "Wednesday" : "mércores",
  "Thursday" : "xoves",
  "Friday" : "venres",
  "Saturday" : "sábado",
  "Sun." : "dom.",
  "Mon." : "lun.",
  "Tue." : "mar.",
  "Wed." : "mér.",
  "Thu." : "xov.",
  "Fri." : "ven.",
  "Sat." : "sáb.",
  "Su" : "do",
  "Mo" : "lu",
  "Tu" : "ma",
  "We" : "mé",
  "Th" : "xo",
  "Fr" : "ve",
  "Sa" : "sá",
  "January" : "xaneiro",
  "February" : "febreiro",
  "March" : "marzo",
  "April" : "abril",
  "May" : "maio",
  "June" : "xuño",
  "July" : "xullo",
  "August" : "agosto",
  "September" : "setembro",
  "October" : "outubro",
  "November" : "novembro",
  "December" : "decembro",
  "Jan." : "xan.",
  "Feb." : "feb.",
  "Mar." : "mar.",
  "Apr." : "abr.",
  "May." : "mai.",
  "Jun." : "xuñ.",
  "Jul." : "xul.",
  "Aug." : "ago.",
  "Sep." : "set.",
  "Oct." : "out.",
  "Nov." : "nov.",
  "Dec." : "dec.",
  "<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Produciuse algún problema durante a comprobación da integridade do código. Más información…</a>",
  "Settings" : "Axustes",
  "Problem loading page, reloading in 5 seconds" : "Produciuse un problema a cargar a páxina, volverá cargar en 5 segundos",
  "Saving..." : "Gardando...",
  "Dismiss" : "Desbotar",
  "seconds ago" : "segundos atrás",
  "The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "A ligazón para restabelecer o seu contrasinal foi enviada ao seu correo. Se non a recibe nun prazo razoábel de tempo, vexa o seu cartafol de correo lixo. <br> Se non está ali pregúntelle ao administrador local.",
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Os seus ficheiros están cifrados. Se non activou a chave de recuperación, non haberá maneira de recuperar os datos após o restabelecemento do contrasinal. <br />Se non está seguro de que facer, póñase en contacto co administrador antes de continuar. <br /> Confirma que quere continuar?",
  "I know what I'm doing" : "Sei o estou a facer",
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Non é posíbel cambiar o contrasinal. Póñase en contacto co administrador.",
  "Error adding {addItem}: {addItem} already exists" : "Produciuse un erro ao engadir {addItem}: xa existe {addItem} ",
  "No" : "Non",
  "Yes" : "Si",
  "Choose" : "Escoller",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Produciuse un erro ao cargar o modelo do selector: {error}",
  "Ok" : "Aceptar",
  "Error loading message template: {error}" : "Produciuse un erro ao cargar o modelo da mensaxe: {error}",
  "read-only" : "só lectura",
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} conflito de ficheiro","{count} conflitos de ficheiros"],
  "One file conflict" : "Un conflito de ficheiro",
  "New Files" : "Ficheiros novos",
  "Already existing files" : "Ficheiros xa existentes",
  "Which files do you want to keep?" : "Que ficheiros quere conservar?",
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Se selecciona ambas versións, o ficheiro copiado terá un número engadido ao nome.",
  "Cancel" : "Cancelar",
  "Continue" : "Continuar",
  "(all selected)" : "(todo o seleccionado)",
  "({count} selected)" : "({count} seleccionados)",
  "Error loading file exists template" : "Produciuse un erro ao cargar o modelo de ficheiro existente",
  "Very weak password" : "Contrasinal moi feble",
  "Weak password" : "Contrasinal feble",
  "So-so password" : "Contrasinal non moi aló",
  "Good password" : "Bo contrasinal",
  "Strong password" : "Contrasinal forte",
  "Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O servidor aínda non está configurado correctamente para permitir a sincronización de ficheiros, semella que a interface WebDAV non está a funcionar.",
  "Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "O servidor aínda non está configurado correctamente para resolver «{url}». Pode atopar máis información na nosa <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentación</a>.",
  "This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor non ten conexión activa a Internet. Isto significa que algunhas características como a montaxe do almacenamento externo, as notificacións sobre actualizacións ou a instalación de engadidos de terceiros non funcionarán. Así mesmo, o acceso remoto a ficheiros e enviar correos de notificación poderían non funcionar. Suxerímoslle que active a conexión a Internet para este servidor se quere ter todos estes servizos.",
  "No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "A memoria caché non foi configurada. Para mellorar o rendemento, configure unha «memcache» se está dispoñíbel. Pode atopar máis información na nosa <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentación</a>.",
  "/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "PHP non pode ler /dev/urandom, isto está altamente desaconsellado por razóns de seguridade. Pode atopar máis información na nosa <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentación</a>.",
  "You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "Actualmente está a empregar PHP {version}. Actualice a versión de PHP para beneficiarse das <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">melloras de rendemento e seguridade que aporta PHP Group</a> tan cedo como a súa distribución o admita. ",
  "The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "A configuración de cabeceiras do proxy inverso é incorrecta, ou vostede está accedendo ao ownCloud dende un proxy no que confía. Se non, isto é un problema de seguridade que pode permitir a un atacante disfrazar o seu enderezo IP como visíbel para o ownCloud. Pode atopar máis información na nosa <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentación</a>.",
  "Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached está configurado como caché distribuído, pero está instalado o módulo PHP incorrecto «memcache». \\OC\\Memcache\\Memcached só admite «memcached» e non «memcache». Consulte a <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">wiki de memcached sobre os dous módulos</a>.",
  "Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Algúns ficheiros non superaron a comprobación de integridade. Pode atopar máis información sobre como resolver este problema na nosa <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentación</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Lista de ficheiros incorrectos…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Volver analizar…</a>)",
  "You are running in DEBUG mode, this can cause unwanted side effects. Please remove the \"debug\" flag from \"config.php\"." : "Está executando en modo DEBUG, isto pode causar efectos secundarios non desexados. Elimine a marca «debug» do «config.php».",
  "Error occurred while checking server setup" : "Aconteceu un erro mentras se comprobaba a configuración do servidor",
  "Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "O directorio de datos e os seus ficheiros probabelmente son accesíbeis dende a Internet. O ficheiro .htaccess non funciona. Recomendámoslle que configure o seu servidor web de xeito que o directorio de datos non sexa accesíbel ou que mova o directorio de datos fora do directorio root do servidor web.",
  "The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "A cabeceira HTTP «{header}» non está configurada como igual a «{expected}». Isto é un posíbel risco para a seguridade ou a intimidade, recomendámoslle que axuste esta opción.",
  "The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to at least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">security tips</a>." : "A cabeceira HTTP «Strict-Transport-Security» non está configurada a polo menos «{seconds}» segundos. Para mellorar a seguridade recomendámoslle activar HSTS tal e como se describe nos <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">consellos de seguridade</a>.",
  "You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "Está accedendo a este sitio a través de HTTP. Suxerímoslle que configure o seu servidor para requirir, no seu canto, o uso de HTTPS, tal e como se descrine nos<a href=\"{docUrl}\">consellos de seguridade</a>.",
  "Shared" : "Compartido",
  "Shared with {recipients}" : "Compartido con {recipients}",
  "Error" : "Erro",
  "Error while sharing" : "Produciuse un erro ao compartir",
  "Error while unsharing" : "Produciuse un erro ao deixar de compartir",
  "The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "A ligazón pública caducará, a máis tardar, {days} días após a súa creación",
  "Set expiration date" : "Definir a data de caducidade",
  "Expiration" : "Caducidade",
  "Choose an expiration date" : "Escolla unha data de caducidade",
  "Expiration date is required" : "Requírese a data de caducidade",
  "Delete {link}" : "Eliminar {link}",
  "Remove link" : "Retirar a ligazón",
  "Link" : "Ligazón",
  "Create public link" : "Crear unha ligazón pública",
  "Edit" : "Editar",
  "Remove" : "Retirar",
  "Copy to clipboard" : "Copiar ao portapapeis",
  "Social share" : "Compartir socialmente",
  "There are currently no link shares, you can create one" : "Actualmente non hai ligazóns compartidas, pode cear unha",
  "Anyone with the link has access to the file/folder" : "Calquera que teña a ligazón terá acceso ao ficheiro/cartafol",
  "Copied!" : "Copiado!",
  "Not supported!" : "Non admitido!",
  "Press ⌘-C to copy." : "Prema ⌘-C para copiar.",
  "Press Ctrl-C to copy." : "Prema Ctrl-C para copiar.",
  "Choose a password" : "Escolla un contrasinal",
  "Password required" : "Requírese un contrasinal contrasinal",
  "Link name" : "Nome da ligazón",
  "Name" : "Nome",
  "Filename" : "Nome de ficheiro",
  "Password" : "Contrasinal",
  "Can not remove required password" : "Non é posíbel retirar o contrasinal requirido",
  "Edit link share: {name}" : "Editar a ligazón compartida: {name}",
  "Create link share: {name}" : "Crear a ligazón compartida: {name}",
  "Share" : "Compartir",
  "Save" : "Gardar",
  "Remove password" : "Retirar contrasinal",
  "Share to Twitter. Opens in a new window." : "Compartir no Twitter. Abre nunha nova xanela.",
  "Share to Facebook. Opens in a new window." : "Compartir no Facebook. Abre nunha nova xanela.",
  "Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Compartir no Diáspora. Abre nunha nova xanela.",
  "Share to Google+. Opens in a new window." : "Compartir no Google+. Abre nunha nova xanela.",
  "Share via email. Opens your mail client." : "Compartir por correo. Abre o seu cliente de correo.",
  "An error occured while sending email" : "Produciuse un erro ao enviar o correo",
  "Email link to person" : "Enviar ligazón por correo",
  "Send copy to self" : "Enviar unha copia ao seu propio correo",
  "Send link via email" : "Enviar a ligazón por correo",
  "Add personal message" : "Engadir mensaxe persoal",
  "Sending" : "Enviando",
  "E-Mail sent" : "Correo enviado",
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Compartido con vostede e co grupo {group} por {owner}",
  "Shared with you by {owner}" : "Compartido con vostede por {owner}",
  "group" : "grupo",
  "federated" : "federada",
  "notify by email" : "notificar por correo",
  "Unshare" : "Deixar de compartir",
  "can share" : "pode compartir",
  "can edit" : "pode editar",
  "create" : "crear",
  "change" : "cambio",
  "delete" : "eliminar",
  "access control" : "control de acceso",
  "Could not unshare" : "Non foi posíbel deixar de compartir",
  "Email notification was sent!" : "Enviouse unha notificación por correo!",
  "Email notification not sent" : "Notificación de correo electrónico non enviada",
  "Share details could not be loaded for this item." : "Non foi posíbel cargar os detalles para este elemento.",
  "No users or groups found for {search}" : "Non se atoparon usuarios ou grupos para {search}",
  "No users found for {search}" : "Non se atoparon usuarios para {search}",
  "_Please enter at least {chars} character for suggestions_::_Please enter at least {chars} characters for suggestions_" : ["Introduza polo menos {chars} caracter para as suxestións","Introduza polo menos {chars} caracteres para as suxestións"],
  "An error occurred. Please try again" : "Produciuse un erro. Tenteo de novo.",
  "User" : "Usuario",
  "Group" : "Grupo",
  "Guest" : "Convidado",
  "At {server}" : "En {server}",
  "Federated" : "Federada",
  "User and Groups" : "Usuarios e grupos",
  "Public Links" : "Ligazóns públicas",
  "Sharing is not allowed" : "Non se permite compartir",
  "Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Comparta con outra xente ou con outros ownClouds empregando a sintaxe «nomeusuario@exemplo.com/ouwncloud»",
  "Share with users…" : "Compartir con usuarios…",
  "Share with users, groups or remote users…" : "Compartir con usuarios, grupos ou usuarios remotos…",
  "Share with users or groups…" : "Compartir con usuarios ou grupos…",
  "Share with users or remote users…" : "Compartir con usuarios ou usuarios remotos…",
  "Error removing share" : "Produciuse un erro ao retirar os compartidos",
  "Non-existing tag #{tag}" : "A etiqueta #{tag} non existe",
  "restricted" : "restrinxido",
  "invisible" : "invisíbel",
  "Static" : "Estático",
  "({scope})" : "({scope})",
  "Delete" : "Eliminar",
  "Rename" : "Renomear",
  "Collaborative tags" : "Etiquetas colaborativas",
  "The object type is not specified." : "Non se especificou o tipo de obxecto.",
  "Enter new" : "Introduza o novo",
  "Add" : "Engadir",
  "Edit tags" : "Editar etiquetas",
  "Error loading dialog template: {error}" : "Produciuse un erro ao cargar o modelo do dialogo: {error}",
  "No tags selected for deletion." : "Non se seleccionaron etiquetas para borrado.",
  "unknown text" : "texto descoñecido",
  "Hello world!" : "Ola xente!",
  "sunny" : "soleado",
  "Hello {name}, the weather is {weather}" : "Ola {name}, o tempo é {weather}",
  "Hello {name}" : "Ola {name}",
  "new" : "novo",
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["descargar %n ficheiro","descargar %n ficheiros"],
  "The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "A anovación está en curso, saír desta páxina podería interromper o proceso nalgúns contornos.",
  "Updating to {version}" : "Actualizar a {version}",
  "An error occurred." : "Produciuse un erro.",
  "Please reload the page." : "Volva cargar a páxina.",
  "The update was unsuccessful. For more information <a href=\"{url}\">check our forum post</a> covering this issue." : "A actualización non foi satisfactoria. Para obter máis información <a href=\"{url}\">consulte a nosa publicación no foro</a> que abrangue a este problema.",
  "The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." : "A actualización non foi satisfactoria, informe deste problema á <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">comunidade de ownCloud</a>.",
  "The update was successful. There were warnings." : "A actualización realizouse correctamente. Houbo algún aviso.",
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "A actualización realizouse correctamente. Redirixíndoo agora á ownCloud.",
  "Searching other places" : "Buscando noutros lugares",
  "No search results in other folders" : "Non hai resultados da busca noutros cartafoles",
  "_{count} search result in another folder_::_{count} search results in other folders_" : ["{count} resultado da busca noutro cartafol","{count} resultados da busca noutros cartafoles"],
  "Personal" : "Persoal",
  "Users" : "Usuarios",
  "Apps" : "Aplicacións",
  "Admin" : "Administración",
  "Help" : "Axuda",
  "Access forbidden" : "Acceso denegado",
  "File not found" : "Ficheiro non atopado",
  "The specified document has not been found on the server." : "Non se atopou no servidor o documento indicado.",
  "You can click here to return to %s." : "Pode premer aquí para volver a %s.",
  "Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Ola,\n\nsó facerlle saber que %s compartiu %s con vostede.\nVéxao en: %s\n\n",
  "The share will expire on %s." : "Esta compartición caduca o %s.",
  "Personal note from the sender: \n %s." : "Nota persoal do remitente: \n %s.",
  "Cheers!" : "Saúdos!",
  "Internal Server Error" : "Produciuse un erro interno do servidor",
  "The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "O servidor atopou un erro interno e non foi quen de completar a súa petición.",
  "Please contact the server administrator if this error reappears multiple times and include the technical details below in your report." : "Se este erro reaparece máis veces, póñase en contacto co administrador do servidor e inclúa os detalles técnicos que se detallan a continuación no seu informe.",
  "More details can be found in the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">server log</a>." : "Pode atopar máis detalles no <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">rexistro do servidor</a>.",
  "Technical details" : "Detalles técnicos",
  "Remote Address: %s" : "Enderezo remoto: %s",
  "Request ID: %s" : "ID da petición: %s",
  "Type: %s" : "Tipo: %s",
  "Code: %s" : "Código: %s",
  "Message: %s" : "Mensaxe: %s",
  "File: %s" : "Ficheiro: %s",
  "Line: %s" : "Liña: %s",
  "Trace" : "Traza",
  "Imprint" : "Impresión",
  "Privacy Policy" : "Política de privacidade",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Crear unha <strong>contra de administrador</strong>",
  "Username" : "Nome de usuario",
  "Storage & database" : "Almacenamento e base de datos",
  "Data folder" : "Cartafol de datos",
  "Configure the database" : "Configurar a base de datos",
  "Only %s is available." : "Só está dispoñíbel %s.",
  "Install and activate additional PHP modules to choose other database types." : "Instale e active os módulos de PHP adicionais para seleccionar outros tipos de bases de datos.",
  "For more details check out the documentation." : "Para obter máis detalles revise a documentación.",
  "Database user" : "Usuario da base de datos",
  "Database password" : "Contrasinal da base de datos",
  "Database name" : "Nome da base de datos",
  "Database tablespace" : "Táboa de espazos da base de datos",
  "Database host" : "Servidor da base de datos",
  "Please specify the port number along with the host name (e.g., localhost: 5432)." : "Especifique o numero do porto xunto co nome do anfitrión (p. ex. localhost: 5432)",
  "Performance warning" : "Aviso de rendemento",
  "SQLite will be used as database." : "Utilizarase SQLite como base de datos",
  "For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Para instalacións grandes, recomendámoslle que empregue unha infraestrutura de base de datos diferente.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Concretamente, se emprega o cliente de escritorio para sincronización, desaconséllase o uso de SQLite.",
  "Finish setup" : "Rematar a configuración",
  "Finishing …" : "Rematando…",
  "Need help?" : "Precisa axuda?",
  "See the documentation" : "Vexa a documentación",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Ola,<br><br>só facerlle saber que %s compartiu <strong>%s</strong> con vostede.<br><a href=\"%s\">Véxao!</a><br><br>",
  "This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Esta aplicación require JavaScript para un correcto funcionamento. {linkstart}Active JavaScript{linkend} e volva cargar a páxina.",
  "Menu" : "Menú",
  "Log out" : "Desconectar",
  "Search" : "Buscar",
  "Server side authentication failed!" : "A autenticación fracasou do lado do servidor!",
  "Please contact your administrator." : "Contacte co administrador.",
  "An internal error occurred." : "Produciuse un erro interno.",
  "Please try again or contact your administrator." : "Ténteo de novo ou póñase en contacto co administrador.",
  "Username or email" : "Nome de usuario ou correo",
  "Log in" : "Acceder",
  "You took too long to login, please try again now" : "Leva demasiado tempo para acceder, ténteo de novo agora",
  "Wrong password. Reset it?" : "Contrasinal incorrecto. Restabelecelo?",
  "Wrong password." : "Contrasinal incorrecto.",
  "You are trying to access a private link. Please log in first." : "Está tentando acceder a unha ligazón privada. Acceda primeiro.",
  "Stay logged in" : "Permanecer autenticado",
  "Alternative Logins" : "Accesos alternativos",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Usa a seguinte ligazón para restabelecer o contrasinal: {link}",
  "Password changed successfully" : "O contrasinal foi cambiado satisfactoriamente",
  "New password" : "Novo contrasinal",
  "New Password" : "Novo contrasinal",
  "Confirm Password" : "Confirme o contrasinal",
  "Reset password" : "Restabelecer o contrasinal",
  "Personal note from the sender: <br> %s." : "Nota persoal do remitente: <br>%s.",
  "This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Esta instancia do ownCloud está actualmente en modo de usuario único.",
  "This means only administrators can use the instance." : "Isto significa que só os administradores poden utilizar a instancia.",
  "Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Póñase en contacto co administrador do sistema se persiste esta mensaxe ou se aparece de forma inesperada.",
  "Thank you for your patience." : "Grazas pola súa paciencia.",
  "Two-step verification" : "Verificación en dous pasos",
  "Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Foi activada a seguridade mellorada para a súa conta. Autentíquese utilizando un segundo factor.",
  "Cancel login" : "Cancelar o acceso",
  "Please authenticate using the selected factor." : "Autentiquese co factor seleccionado.",
  "An error occurred while verifying the token" : "Produciuse un erro ao verificar a marca",
  "You are accessing the server from an untrusted domain." : "Esta accedendo dende un dominio non fiábel.",
  "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. " : "Póñase en contacto co administrador. Se é un administrador desta instancia, configure o axuste «trusted_domains» en config/config.php.",
  "An example configuration is provided in config/config.sample.php or at the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation</a>." : "Fornecese un exemplo de configuración en config/config.sample.php ou na <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentación</a>.",
  "App update required" : "É necesario actualizar a aplicación",
  "%s will be updated to version %s" : "%s actualizarase á versión %s",
  "These apps will be updated:" : "Actualizaranse estas aplicacións:",
  "The theme %s has been disabled." : "O tema %s foi desactivado.",
  "Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Asegúrese de ter feito unha copia de seguridade da base de datos, do cartafol de configuración e do cartafol de datos, antes de proceder.",
  "Start update" : "Iniciar a actualización",
  "To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Para evitar tempos de espera nas instalacións grandes, no seu lugar pode executar a seguinte orde dende o directorio de instalación:",
  "Detailed logs" : "Rexistros detallados",
  "Update needed" : "Necesitase actualizar",
  "It looks like your instance may host many files and/or users. To ensure a smooth upgrade process, please use the command line updater (occ upgrade)." : "Semella que a súa instancia pode albergar moitos ficheiros e/ou usuarios. Para garantir un proceso de actualización suave, use o actualizador da liña de ordes (occ upgrade).",
  "Automatic updating is disabled in config.php. To upgrade your instance, please use the command line updater (occ upgrade)." : "A actualización automática está desactivada en config.php. Para actualizar a súa instancia, use o actualizador da liña de ordes (occ upgrade).",
  "For help, see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation</a>." : "Para obter axuda, vexa a <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentación</a>.",
  "This %s instance is currently in maintenance mode, which may take a while." : "Esta instancia de %s atopase en modo de mantemento, isto pode levar un anaco.",
  "This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Esta páxina actualizarase automaticamente cando a instancia de %s estea dispoñíbel de novo."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");