owncloud/core

View on GitHub
settings/l10n/pl.js

Summary

Maintainability
F
1 wk
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "settings",
  {
  "Wrong current password" : "Podano złe hasło",
  "The new password cannot be the same as the previous one" : "Nowe hasło nie może być takie samo jak poprzednie",
  "%s password changed successfully" : "%s hasło zmieniono pomyślnie",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nie mogę wysłać maila resetującego. Skontaktuj się z administratorem.",
  "installing and updating apps via the market or Federated Cloud Sharing" : "Instalacja i aktualizacja aplikacja przez sklep lub Federated Cloud Sharing",
  "cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL jest w przestarzałej wersji %s (%s). Zaktualizuj system operacyjny albo funkcje takie jak %snie będą działać stabilnie.",
  "Saved" : "Zapisano",
  "log-level out of allowed range" : "wartość log-level spoza dozwolonego zakresu",
  "Invalid email address" : "Nieprawidłowy adres email",
  "test email settings" : "przetestuj ustawienia email",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "Pojawił się problem podczas wysyłania e-mail. Proszę sprawdzić ponownie ustawienia (Error: %s)",
  "Email sent" : "E-mail wysłany",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Musisz najpierw ustawić użytkownika e-mail, aby móc wysyłać wiadomości testowe.",
  "Owner language" : "Język posiadacza",
  "Create" : "Utwórz",
  "Change" : "Zmień",
  "Delete" : "Usuń",
  "Share" : "Udostępnij",
  "APCu" : "APCu",
  "Redis" : "Redis",
  "Language changed" : "Zmieniono język",
  "Invalid request" : "Nieprawidłowe żądanie",
  "Couldn't remove app." : "Nie można usunąć aplikacji.",
  "Official" : "Oficjalna",
  "Approved" : "Zatwierdzona",
  "All" : "Wszystkie",
  "Enabled" : "Włączone",
  "Not enabled" : "Nie włączone",
  "No apps found for your version" : "Nie znaleziono aplikacji dla twojej wersji",
  "The app will be downloaded from the app store" : "Aplikacja zostanie pobrana z app store",
  "Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Oficjalne aplikacje są rozwijane przez społeczność ownCloud. Oferowana funkcjonalność jest ważna dla ownCloud i gotowa do użycia w środowisku produkcyjnym.",
  "Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Zatwierdzone aplikacje są rozwijane przez zaufanych deweloperów i przeszły pobieżny test bezpieczeństwa. Są one aktywnie rozwijane w otwartoźródłowych repozytoriach, a ich opiekunowie uznają je za zdatne do codziennego i normalnego użycia.",
  "This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Ta aplikacja nie została sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa i jest nowa lub niestabilna. Instalujesz na własne ryzyko.",
  "Please wait...." : "Proszę czekać...",
  "Error while disabling app" : "Błąd podczas wyłączania aplikacji",
  "Disable" : "Wyłącz",
  "Enable" : "Włącz",
  "Error while enabling app" : "Błąd podczas włączania aplikacji",
  "Error: this app cannot be enabled because it makes the server unstable" : "Błąd: tej aplikacji nie można włączyć, gdyż może doprowadzić do niestabilności serwera.",
  "Error: could not disable broken app" : "Błąd: nie udało się wyłączyć uszkodzonej aplikacji",
  "Error while disabling broken app" : "Błąd podczas wyłączania uszkodzonej aplikacji",
  "Updating...." : "Aktualizacja w toku...",
  "Error while updating app" : "Błąd podczas aktualizacji aplikacji",
  "Updated" : "Zaktualizowano",
  "Uninstalling ...." : "Odinstalowywanie....",
  "Error while uninstalling app" : "Błąd przy odinstalowywaniu aplikacji",
  "Uninstall" : "Odinstaluj",
  "The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Aplikacja została uruchomiona, ale musi zostać zaktualizowana. Po upływie 5 sekund nastąpi przekierowanie do strony aktualizacji.",
  "App update" : "Aktualizacja aplikacji",
  "Experimental" : "Eksperymentalny",
  "No apps found for {query}" : "Nie znaleziono aplikacji dla {query}",
  "Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Trwa migracja. Proszę poczekać, aż migracja dobiegnie końca.",
  "Migration started …" : "Migracja rozpoczęta...",
  "An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Wystąpił błąd. Proszę przesłać certyfikat w kodowaniu ASCII i formacie PEM.",
  "Valid until {date}" : "Ważny do {date}",
  "Disconnect" : "Rozłączono",
  "Error while loading browser sessions and device tokens" : "Błąd podczas ładowania sesji przeglądarek i tokenów urządzeń",
  "Empty app name is not allowed." : "Pusta nazwa aplikacji nie jest dozwolona.",
  "Error while creating device token" : "Błąd podczas tworzenia tokena urządzenia.",
  "Error while deleting the token" : "Błąd podczas usuwania tokena.",
  "CORS" : "CORS",
  "Sending..." : "Wysyłam...",
  "Email has been changed successfully." : "Pomyślnie zmieniono adres email.",
  "Unable to change mail address" : "Nie można zmienić adresu email",
  "Your full name has been changed." : "Twoja pełna nazwa została zmieniona.",
  "Failed to change the email address." : "Nie udało się zmienić adresu email.",
  "Email changed successfully for {user}." : "Pomyślnie zmieniono email użytkownika.",
  "An error occurred: {message}" : "Wystąpił błąd: {message}",
  "Select a profile picture" : "Wybierz zdjęcie profilu",
  "Very weak password" : "Bardzo słabe hasło",
  "Weak password" : "Słabe hasło",
  "So-so password" : "Mało skomplikowane hasło",
  "Good password" : "Dobre hasło",
  "Strong password" : "Mocne hasło",
  "Groups" : "Grupy",
  "User documentation" : "Dokumentacja użytkownika",
  "Administrator documentation" : "Dokumentacja Administratora",
  "Developer documentation" : "Dokumentacja dewelopera",
  "Online documentation" : "Dokumentacja Online",
  "Forum" : "Forum",
  "Issue tracker" : "Lista problemów",
  "Commercial support" : "Wsparcie komercyjne",
  "Language" : "Język",
  "Apps Management" : "Zarządzanie Aplikacjami",
  "by %s" : "przez %s",
  "%s-licensed" : "Licencja %s",
  "Documentation:" : "Dokumentacja:",
  "Admin documentation" : "Dokumentacja Administratora",
  "Visit website" : "Odwiedź stronę",
  "Report a bug" : "Zgłoś błąd",
  "Show description …" : "Pokaż opis ...",
  "Hide description …" : "Ukryj opis ...",
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Ta aplikacja nie może być zainstalowana, ponieważ nie są spełnione następujące zależności:",
  "Enable only for specific groups" : "Włącz tylko dla określonych grup",
  "Uninstall App" : "Odinstaluj aplikację",
  "Show enabled apps" : "Wyświetl włączone aplikacje",
  "Show disabled apps" : "Wyświetl wyłączone aplikacje",
  "Cron" : "Cron",
  "Last cron job execution: %s." : "Ostatnie uruchomienie zadania cron: %s. ",
  "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Ostatnie uruchomienie zadania cron: %s. Coś poszło nie tak.",
  "Cron was not executed yet!" : "Cron nie został jeszcze uruchomiony!",
  "Open documentation" : "Otwórz dokumentację",
  "Execute one task with each page loaded" : "Wykonuj jedno zadanie wraz z każdą wczytaną stroną",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php jest zarejestrowany w serwisie webcron do uruchamiania cron.php raz na 15 minut przez http.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Użyj systemowej usługi cron do wywoływania cron.php co 15 minut.",
  "SSL Root Certificates" : "Główny certyfikat SSL",
  "Common Name" : "Nazwa CN",
  "Valid until" : "Ważny do",
  "Issued By" : "Wydany przez",
  "Valid until %s" : "Ważny do %s",
  "Import root certificate" : "Importuj główny certyfikat",
  "Server-side encryption" : "Szyfrowanie po stronie serwera",
  "Enable server-side encryption" : "Włącz szyfrowanie po stronie serwera",
  "Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Przyeczytaj uważnie przed włączeniem szyfrowania po stronie serwera: ",
  "Be aware that encryption always increases the file size." : "Należy pamiętać, że szyfrowanie zawsze zwiększa rozmiar pliku.",
  "It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "Tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa jest zawsze zalecane, w przypadku włączonego szyfrowania należy się upewnić, że klucze szyfrujące są archiwizowane wraz z danymi.",
  "This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "To ostatnie ostrzeżenie: Czy na pewno chcesz włączyć szyfrowanie?",
  "Enable encryption" : "Włącz szyfrowanie",
  "No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Nie zaladowano modułu szyfrowania, włącz moduł szyfrowania w menu aplikacji.",
  "Select default encryption module:" : "Wybierz domyślny moduł szyfrujący:",
  "You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"Default encryption module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "Należy dokonać migracji kluczy szyfrujących ze starej wersji (ownCloud <= 8.0) do nowej. Włącz \"Domyślny moduł szyfrowania\" i uruchom 'occ encryption:migrate'",
  "You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "Należy dokonać migracji kluczy szyfrujących ze starej wersji (ownCloud <= 8.0) do nowej.",
  "Start migration" : "Rozpoczęto migrację",
  "Sharing" : "Udostępnianie",
  "Allow apps to use the Share API" : "Zezwalaj aplikacjom na korzystanie z API udostępniania",
  "Allow users to share via link" : "Pozwól użytkownikom współdzielić przez link",
  "Allow public uploads" : "Pozwól na publiczne wczytywanie",
  "Enforce password protection for read-only links" : "Wymuś zabezpieczenie hasłem dla linków tylko do odczytu.",
  "Enforce password protection for read & write links" : "Wymuś zabezpieczenie hasłem dla linków do zapisu.",
  "Set default expiration date" : "Ustaw domyślną datę wygaśnięcia",
  "Expire after " : "Wygaś po",
  "days" : "dniach",
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Zezwól użytkownikom na wysyłanie powiadomień email dla udostępnionych plików",
  "Language used for public mail notifications for shared files" : "Język używany do publicznych powiadomień e-mail dla udostępnianych plików.",
  "Allow users to share file via social media" : "Zezwól użytkownikom na współdzielenie plików w mediach społecznościowych",
  "Allow resharing" : "Zezwalaj na ponowne udostępnianie",
  "Allow sharing with groups" : "Zezwalaj na ponowne udostępnianie z grupami",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Ogranicz użytkowników do współdzielenia wyłącznie pomiędzy użytkownikami swoich grup",
  "Restrict users to only share with groups they are member of" : "Ogranicz użytkownikom współdzielenie tylko do grup, których są członkami.",
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Zezwalaj użytkownikom na wysyłanie powiadomień e-mail dla udostępnionych plików do innych użytkowników",
  "Exclude groups from sharing" : "Wyklucz grupy z udostępniania",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Grupy te nadal będą mogli otrzymywać udostępnione udziały, ale nie do ich inicjowania.",
  "None" : "Nic",
  "User ID" : "ID użytkownika",
  "Email address" : "Adres email",
  "Legal" : "Informacje prawne",
  "Privacy Policy URL:" : "URL do polityki prywatności:",
  "Privacy Policy URL" : "URL do polityki prywatności",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Wszystko (Informacje, ostrzeżenia, błędy i poważne problemy, debug)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Informacje, ostrzeżenia, błędy i poważne problemy",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Ostrzeżenia, błędy i poważne problemy",
  "Errors and fatal issues" : "Błędy i poważne problemy",
  "Fatal issues only" : "Tylko poważne problemy",
  "Log" : "Logi",
  "What to log" : "Co zapisywać w dzienniku",
  "Download logfile (%s)" : "Pobierz plik dziennika (%s)",
  "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Plik log jest większy niż 100MB. Ściąganie może trochę potrwać!",
  "Login" : "Login",
  "Plain" : "Czysty tekst",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
  "SSL/TLS" : "SSL/TLS",
  "STARTTLS" : "STARTTLS",
  "Email server" : "Serwer pocztowy",
  "This is used for sending out notifications." : "To jest używane do wysyłania powiadomień",
  "Send mode" : "Tryb wysyłki",
  "Encryption" : "Szyfrowanie",
  "From address" : "Z adresu",
  "mail" : "mail",
  "Authentication method" : "Metoda autentykacji",
  "Authentication required" : "Wymagana autoryzacja",
  "Server address" : "Adres Serwera",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Poświadczenia",
  "SMTP Username" : "Użytkownik SMTP",
  "SMTP Password" : "Hasło SMTP",
  "Store credentials" : "Zapisz poświadczenia",
  "Test email settings" : "Ustawienia testowej wiadomości",
  "Send email" : "Wyślij email",
  "Security & setup warnings" : "Ostrzeżenia bezpieczeństwa i konfiguracji",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Wygląda na to, że ustawienia PHP ucinają bloki wklejonych dokumentów. To sprawi, że niektóre wbudowane aplikacje będą niedostępne.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dzieje się tak prawdopodobnie przez cache lub akcelerator taki jak Zend OPcache lub eAccelerator.",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Brak modułu PHP „fileinfo”. Zalecamy włączenie tego modułu, aby uzyskać najlepsze wyniki podczas wykrywania typów MIME.",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Ustawienia regionalne systemu nie można ustawić na jeden, który obsługuje UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Oznacza to, że mogą być problemy z niektórymi znakami w nazwach plików.",
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Zalecamy instalację na Twoim systemie komponentów wymaganych do obsługi języków: %s",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Zwłaszcza w przypadku używania programu klienta do synchronizacji plików użycie bazy SQLite jest niezalecane.",
  "All checks passed." : "Wszystkie testy wykonane poprawnie.",
  "System Status" : "Stan Systemu",
  "Tips & tricks" : "Porady i wskazówki",
  "How to do backups" : "Jak tworzyć kopie bezpieczeństwa",
  "Performance tuning" : "Dostrajanie wydajności",
  "Improving the config.php" : "Poprawianie config.php",
  "Get the apps to sync your files" : "Pobierz aplikacje żeby synchronizować swoje pliki",
  "Desktop client" : "Klient na komputer",
  "Android app" : "Aplikacja Android",
  "iOS app" : "Aplikacja iOS",
  "Show First Run Wizard again" : "Uruchom ponownie kreatora pierwszego uruchomienia",
  "No Domains." : "Brak domen.",
  "Domain" : "Domena",
  "Are you sure you want to remove this domain?" : "Czy na pewno chcesz usunąć tę domenę?",
  "Add Domain" : "Dodaj domenę",
  "Add" : "Dodaj",
  "Profile picture" : "Zdjęcie profilu",
  "Upload new" : "Wczytaj nowe",
  "Select from Files" : "Wybierz z Pliki",
  "Remove image" : "Usuń zdjęcie",
  "png or jpg, max. 20 MB" : "png lub jpg, maks. 20 MB",
  "Cancel" : "Anuluj",
  "Choose as profile picture" : "Wybierz jako obrazek profilowy",
  "Full name" : "Pełna nazwa",
  "No display name set" : "Brak nazwa wyświetlanej",
  "Email" : "Email",
  "Your email address" : "Twój adres e-mail",
  "Change email" : "Zmień email",
  "Set email" : "Ustaw email",
  "For password recovery and notifications" : "Niezbędny do odzyskania Twojego hasła oraz wysyłania powiadomień",
  "No email address set" : "Brak adresu email",
  "You are member of the following groups:" : "Jesteś członkiem następujących grup:",
  "You are not a member of any groups." : "Nie jesteś członkiem żadnej grupy.",
  "Password" : "Hasło",
  "Unable to change your password" : "Nie można zmienić hasła",
  "Current password" : "Bieżące hasło",
  "New password" : "Nowe hasło",
  "Change password" : "Zmień hasło",
  "Help translate" : "Pomóż w tłumaczeniu",
  "You are using %s" : "Używasz %s",
  "You are using %s of %s (%s %%)" : "Używasz %s z %s (%s %%)",
  "Sessions" : "Sesje",
  "Browser" : "Przeglądarka",
  "Most recent activity" : "Ostatnia aktywność",
  "App passwords / tokens" : "Hasła / tokeny aplikacji",
  "Name" : "Nazwa",
  "App name" : "Nazwa aplikacji",
  "Username" : "Nazwa użytkownika",
  "Password / Token" : "Hasło / Token",
  "Done" : "Ukończono",
  "Version" : "Wersja",
  "Personal" : "Osobiste",
  "Admin" : "Administrator",
  "Error" : "Błąd",
  "No panels for this section." : "Brak paneli dla tej sekcji."
},
"nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);");