poliastro/poliastro

View on GitHub
src/poliastro/twobody/thrust/__init__.py

Summary

Maintainability
A
0 mins
Test Coverage
from poliastro.twobody.thrust.change_a_inc import change_a_inc
from poliastro.twobody.thrust.change_argp import change_argp
from poliastro.twobody.thrust.change_ecc_quasioptimal import change_ecc_quasioptimal
from poliastro.twobody.thrust.change_inc_ecc import change_inc_ecc

__all__ = ["change_a_inc", "change_argp", "change_ecc_quasioptimal", "change_inc_ecc"]