if (isset($this->meta['lon']) && empty($this->meta['lon'])) {
            unset($this->meta['lon']);
        }