if mem.key?('available')
   mem['usedWOBuffersCaches'] = mem['total'] - mem['available']
   mem['freeWOBuffersCaches'] = mem['available']
  else
   mem['usedWOBuffersCaches'] = mem['used'] - (mem['buffers'] + mem['cached'])