tootsuite/mastodon

View on GitHub
app/javascript/mastodon/locales/nn.json

Summary

Maintainability
Test Coverage
{
 "account.account_note_header": "Merknad",
 "account.add_or_remove_from_list": "Legg til eller tak vekk frå listene",
 "account.badges.bot": "Robot",
 "account.badges.group": "Gruppe",
 "account.block": "Blokker @{name}",
 "account.block_domain": "Skjul alt frå {domain}",
 "account.blocked": "Blokkert",
 "account.browse_more_on_origin_server": "Sjå gjennom meir på den opphavlege profilen",
 "account.cancel_follow_request": "Fjern fylgjeførespurnad",
 "account.direct": "Send melding til @{name}",
 "account.disable_notifications": "Slutt å varsle meg når @{name} legger ut innlegg",
 "account.domain_blocked": "Domenet er gøymt",
 "account.edit_profile": "Rediger profil",
 "account.enable_notifications": "Varsle meg når @{name} legger ut innlegg",
 "account.endorse": "Framhev på profil",
 "account.follow": "Fylg",
 "account.followers": "Fylgjarar",
 "account.followers.empty": "Ingen fylgjer denne brukaren enno.",
 "account.followers_counter": "{count, plural, one {{counter} fylgjar} other {{counter} fylgjarar}}",
 "account.following_counter": "{count, plural, one {{counter} fylgjar} other {{counter} fylgjar}}",
 "account.follows.empty": "Denne brukaren fylgjer ikkje nokon enno.",
 "account.follows_you": "Fylgjer deg",
 "account.hide_reblogs": "Gøym fremhevingar frå @{name}",
 "account.joined": "Joined {date}",
 "account.last_status": "Sist aktiv",
 "account.link_verified_on": "Eigarskap for denne lenkja vart sist sjekka {date}",
 "account.locked_info": "Denne kontoen er privat. Eigaren kan sjølv velja kven som kan fylgja han.",
 "account.media": "Media",
 "account.mention": "Nemn @{name}",
 "account.moved_to": "{name} har flytta til:",
 "account.mute": "Målbind @{name}",
 "account.mute_notifications": "Målbind varsel frå @{name}",
 "account.muted": "Målbunden",
 "account.never_active": "Aldri",
 "account.posts": "Tut",
 "account.posts_with_replies": "Tut og svar",
 "account.report": "Rapporter @{name}",
 "account.requested": "Ventar på samtykke. Klikk for å avbryta fylgjeførespurnaden",
 "account.share": "Del @{name} sin profil",
 "account.show_reblogs": "Vis framhevingar frå @{name}",
 "account.statuses_counter": "{count, plural, one {{counter} tut} other {{counter} tut}}",
 "account.unblock": "Slutt å blokera @{name}",
 "account.unblock_domain": "Vis {domain}",
 "account.unendorse": "Ikkje framhev på profil",
 "account.unfollow": "Slutt å fylgja",
 "account.unmute": "Av-demp @{name}",
 "account.unmute_notifications": "Vis varsel frå @{name}",
 "account_note.placeholder": "Klikk for å leggja til merknad",
 "alert.rate_limited.message": "Ver venleg å prøva igjen etter {retry_time, time, medium}.",
 "alert.rate_limited.title": "Begrensa rate",
 "alert.unexpected.message": "Eit uventa problem oppstod.",
 "alert.unexpected.title": "Oi sann!",
 "announcement.announcement": "Kunngjering",
 "autosuggest_hashtag.per_week": "{count} per veke",
 "boost_modal.combo": "Du kan trykkja {combo} for å hoppa over dette neste gong",
 "bundle_column_error.body": "Noko gjekk gale mens denne komponenten vart lasta ned.",
 "bundle_column_error.retry": "Prøv igjen",
 "bundle_column_error.title": "Nettverksfeil",
 "bundle_modal_error.close": "Lat att",
 "bundle_modal_error.message": "Noko gjekk gale under lastinga av denne komponenten.",
 "bundle_modal_error.retry": "Prøv igjen",
 "column.blocks": "Blokkerte brukarar",
 "column.bookmarks": "Bokmerke",
 "column.community": "Lokal tidsline",
 "column.direct": "Meldingar",
 "column.directory": "Sjå gjennom profilar",
 "column.domain_blocks": "Gøymde domene",
 "column.favourites": "Favorittar",
 "column.follow_requests": "Fylgjeførespurnadar",
 "column.home": "Heim",
 "column.lists": "Lister",
 "column.mutes": "Målbundne brukarar",
 "column.notifications": "Varsel",
 "column.pins": "Festa tut",
 "column.public": "Samla tidsline",
 "column_back_button.label": "Tilbake",
 "column_header.hide_settings": "Gøym innstillingar",
 "column_header.moveLeft_settings": "Flytt kolonne til venstre",
 "column_header.moveRight_settings": "Flytt kolonne til høgre",
 "column_header.pin": "Fest",
 "column_header.show_settings": "Vis innstillingar",
 "column_header.unpin": "Løys",
 "column_subheading.settings": "Innstillingar",
 "community.column_settings.local_only": "Berre lokalt",
 "community.column_settings.media_only": "Berre media",
 "community.column_settings.remote_only": "Berre eksternt",
 "compose_form.direct_message_warning": "Dette tutet vert berre synleg for nemnde brukarar.",
 "compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Lær meir",
 "compose_form.hashtag_warning": "Dette tutet vert ikkje oppført under nokon emneknagg sidan det ikkje er oppført. Berre offentlege tut kan verta søkt etter med emneknagg.",
 "compose_form.lock_disclaimer": "Kontoen din er ikkje {locked}. Kven som helst kan fylgja deg for å sjå innlegga dine som berre visast til fylgjarar.",
 "compose_form.lock_disclaimer.lock": "låst",
 "compose_form.placeholder": "Kva har du på hjarta?",
 "compose_form.poll.add_option": "Legg til eit val",
 "compose_form.poll.duration": "Varigskap for røysting",
 "compose_form.poll.option_placeholder": "Val {number}",
 "compose_form.poll.remove_option": "Ta vekk dette valet",
 "compose_form.poll.switch_to_multiple": "Endre avstemninga til å tillate fleirval",
 "compose_form.poll.switch_to_single": "Endra avstemninga til tillate berre eitt val",
 "compose_form.publish": "Tut",
 "compose_form.publish_loud": "{publish}!",
 "compose_form.sensitive.hide": "Merk medium som sensitivt",
 "compose_form.sensitive.marked": "Medium er markert som sensitivt",
 "compose_form.sensitive.unmarked": "Medium er ikkje merka som sensitivt",
 "compose_form.spoiler.marked": "Tekst er gøymd bak åtvaring",
 "compose_form.spoiler.unmarked": "Tekst er ikkje gøymd",
 "compose_form.spoiler_placeholder": "Skriv åtvaringa di her",
 "confirmation_modal.cancel": "Avbryt",
 "confirmations.block.block_and_report": "Blokker & rapporter",
 "confirmations.block.confirm": "Blokker",
 "confirmations.block.message": "Er du sikker på at du vil blokkera {name}?",
 "confirmations.delete.confirm": "Slett",
 "confirmations.delete.message": "Er du sikker på at du vil sletta denne statusen?",
 "confirmations.delete_list.confirm": "Slett",
 "confirmations.delete_list.message": "Er du sikker på at du vil sletta denne lista for alltid?",
 "confirmations.domain_block.confirm": "Gøym heile domenet",
 "confirmations.domain_block.message": "Er du heilt, heilt sikker på at du vil blokkera heile {domain}? I dei fleste tilfelle er det godt nok og føretrekt med nokre få målretta blokkeringar eller målbindingar. Du kjem ikkje til å sjå innhald frå det domenet i nokon fødererte tidsliner eller i varsla dine. Fylgjarane dine frå det domenet vert fjerna.",
 "confirmations.logout.confirm": "Logg ut",
 "confirmations.logout.message": "Er du sikker på at du vil logga ut?",
 "confirmations.mute.confirm": "Målbind",
 "confirmations.mute.explanation": "Dette gøymer innlegg frå dei og innlegg som nemner dei, men tillèt dei framleis å sjå dine innlegg og fylgja deg.",
 "confirmations.mute.message": "Er du sikker på at du vil målbinda {name}?",
 "confirmations.redraft.confirm": "Slett & skriv på nytt",
 "confirmations.redraft.message": "Er du sikker på at du vil sletta denne statusen og skriva han på nytt? Då misser du favorittar og framhevingar, og svar til det opphavlege innlegget vert einstøingar.",
 "confirmations.reply.confirm": "Svar",
 "confirmations.reply.message": "Å svara no vil overskriva meldinga du skriv no. Er du sikker på at du vil halda fram?",
 "confirmations.unfollow.confirm": "Slutt å fylgja",
 "confirmations.unfollow.message": "Er du sikker på at du vil slutta å fylgja {name}?",
 "conversation.delete": "Slett samtale",
 "conversation.mark_as_read": "Merk som lese",
 "conversation.open": "Sjå samtale",
 "conversation.with": "Med {names}",
 "directory.federated": "Frå kjent fedivers",
 "directory.local": "Berre frå {domain}",
 "directory.new_arrivals": "Nyankommne",
 "directory.recently_active": "Nyleg aktive",
 "embed.instructions": "Bygg inn denne statusen på nettsida di ved å kopiera koden under.",
 "embed.preview": "Slik bid det å sjå ut:",
 "emoji_button.activity": "Aktivitet",
 "emoji_button.custom": "Eige",
 "emoji_button.flags": "Flagg",
 "emoji_button.food": "Mat & drikke",
 "emoji_button.label": "Legg til emoji",
 "emoji_button.nature": "Natur",
 "emoji_button.not_found": "Ingen emojojoer!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
 "emoji_button.objects": "Objekt",
 "emoji_button.people": "Folk",
 "emoji_button.recent": "Ofte brukt",
 "emoji_button.search": "Søk...",
 "emoji_button.search_results": "Søkeresultat",
 "emoji_button.symbols": "Symbol",
 "emoji_button.travel": "Reise & stader",
 "empty_column.account_suspended": "Account suspended",
 "empty_column.account_timeline": "Ingen tut her!",
 "empty_column.account_unavailable": "Profil ikkje tilgjengelig",
 "empty_column.blocks": "Du har ikkje blokkert nokon brukarar enno.",
 "empty_column.bookmarked_statuses": "Du har ikkje nokon bokmerkte tut enno. Når du bokmerkjer eit, dukkar det opp her.",
 "empty_column.community": "Den lokale samtiden er tom. Skriv noko offentleg å få ballen til å rulle!",
 "empty_column.direct": "Du har ingen direktemeldingar ennå. Når du sender eller får ein vil den dukke opp her.",
 "empty_column.domain_blocks": "Det er ingen gøymde domene ennå.",
 "empty_column.favourited_statuses": "Du har ingen favoritt-tut ennå. Når du merkjer ein som favoritt, så dukkar det opp her.",
 "empty_column.favourites": "Ingen har merkt dette tutet som favoritt enno. Når nokon gjer det, så dukkar det opp her.",
 "empty_column.follow_recommendations": "Looks like no suggestions could be generated for you. You can try using search to look for people you might know or explore trending hashtags.",
 "empty_column.follow_requests": "Du har ingen følgjeførespurnadar ennå. Når du får ein, så vil den dukke opp her.",
 "empty_column.hashtag": "Det er ingenting i denne emneknaggen ennå.",
 "empty_column.home": "Heime-tidslinja di er tom! Besøk {public} eller søk for å starte og å møte andre brukarar.",
 "empty_column.home.suggestions": "See some suggestions",
 "empty_column.list": "Det er ingenting i denne lista enno. Når medlemer av denne lista legg ut nye statusar, så dukkar dei opp her.",
 "empty_column.lists": "Du har ingen lister enno. Når du lagar ei, så dukkar ho opp her.",
 "empty_column.mutes": "Du har ikkje målbunde nokon brukarar enno.",
 "empty_column.notifications": "Du har ingen varsel ennå. Kommuniser med andre for å starte samtalen.",
 "empty_column.public": "Det er ingenting her! Skriv noko offentleg, eller følg brukarar frå andre tenarar manuelt for å fylle det opp",
 "error.unexpected_crash.explanation": "På grunn av ein feil i vår kode eller eit nettlesarkompatibilitetsproblem, kunne ikkje denne sida verte vist korrekt.",
 "error.unexpected_crash.explanation_addons": "Denne siden kunne ikke vises riktig. Denne feilen er sannsynligvis forårsaket av en nettleserutvidelse eller automatiske oversettelsesverktøy.",
 "error.unexpected_crash.next_steps": "Prøv å lasta inn sida på nytt. Om det ikkje hjelper så kan du framleis nytta Mastodon i ein annan nettlesar eller app.",
 "error.unexpected_crash.next_steps_addons": "Try disabling them and refreshing the page. If that does not help, you may still be able to use Mastodon through a different browser or native app.",
 "errors.unexpected_crash.copy_stacktrace": "Kopier stacktrace til utklippstavla",
 "errors.unexpected_crash.report_issue": "Rapporter problem",
 "follow_recommendations.done": "Done",
 "follow_recommendations.heading": "Follow people you'd like to see posts from! Here are some suggestions.",
 "follow_recommendations.lead": "Posts from people you follow will show up in chronological order on your home feed. Don't be afraid to make mistakes, you can unfollow people just as easily any time!",
 "follow_request.authorize": "Autoriser",
 "follow_request.reject": "Avvis",
 "follow_requests.unlocked_explanation": "Sjølv om kontoen din ikkje er låst tenkte {domain} tilsette at du ville gå gjennom førespurnadar frå desse kontoane manuelt.",
 "generic.saved": "Lagra",
 "getting_started.developers": "Utviklarar",
 "getting_started.directory": "Profilkatalog",
 "getting_started.documentation": "Dokumentasjon",
 "getting_started.heading": "Kom i gang",
 "getting_started.invite": "Byd folk inn",
 "getting_started.open_source_notice": "Mastodon er fri programvare. Du kan bidraga eller rapportera problem med GitHub på {github}.",
 "getting_started.security": "Kontoinnstillingar",
 "getting_started.terms": "Brukarvilkår",
 "hashtag.column_header.tag_mode.all": "og {additional}",
 "hashtag.column_header.tag_mode.any": "eller {additional}",
 "hashtag.column_header.tag_mode.none": "utan {additional}",
 "hashtag.column_settings.select.no_options_message": "Fann ingen forslag",
 "hashtag.column_settings.select.placeholder": "Legg til emneknaggar…",
 "hashtag.column_settings.tag_mode.all": "Alle disse",
 "hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Kva som helst av desse",
 "hashtag.column_settings.tag_mode.none": "Ikkje nokon av disse",
 "hashtag.column_settings.tag_toggle": "Inkluder ekstra emneknaggar for denne kolonna",
 "home.column_settings.basic": "Enkelt",
 "home.column_settings.show_reblogs": "Vis framhevingar",
 "home.column_settings.show_replies": "Vis svar",
 "home.hide_announcements": "Skjul kunngjeringar",
 "home.show_announcements": "Vis kunngjeringar",
 "intervals.full.days": "{number, plural, one {# dag} other {# dagar}}",
 "intervals.full.hours": "{number, plural, one {# time} other {# timar}}",
 "intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minutt} other {# minutt}}",
 "keyboard_shortcuts.back": "for å gå tilbake",
 "keyboard_shortcuts.blocked": "for å opna lista med blokkerte brukarar",
 "keyboard_shortcuts.boost": "for å framheva",
 "keyboard_shortcuts.column": "for å fokusera på ein status i ei av kolonnane",
 "keyboard_shortcuts.compose": "for å fokusera tekstfeltet for skriving",
 "keyboard_shortcuts.description": "Skildring",
 "keyboard_shortcuts.direct": "for å opna direktemeldingskolonna",
 "keyboard_shortcuts.down": "for å flytta seg opp og ned i lista",
 "keyboard_shortcuts.enter": "for å opna status",
 "keyboard_shortcuts.favourite": "for å merkja som favoritt",
 "keyboard_shortcuts.favourites": "for å opna favorittlista",
 "keyboard_shortcuts.federated": "for å opna den samla tidslina",
 "keyboard_shortcuts.heading": "Snøggtastar",
 "keyboard_shortcuts.home": "for opna heimetidslina",
 "keyboard_shortcuts.hotkey": "Snøggtast",
 "keyboard_shortcuts.legend": "for å visa denne forklåringa",
 "keyboard_shortcuts.local": "for å opna den lokale tidslina",
 "keyboard_shortcuts.mention": "for å nemna forfattaren",
 "keyboard_shortcuts.muted": "for å opna lista over målbundne brukarar",
 "keyboard_shortcuts.my_profile": "for å opna profilen din",
 "keyboard_shortcuts.notifications": "for å opna varselskolonna",
 "keyboard_shortcuts.open_media": "for å opna media",
 "keyboard_shortcuts.pinned": "for å opna lista over festa tut",
 "keyboard_shortcuts.profile": "for å opna forfattaren sin profil",
 "keyboard_shortcuts.reply": "for å svara",
 "keyboard_shortcuts.requests": "for å opna lista med fylgjeførespurnader",
 "keyboard_shortcuts.search": "for å fokusera søket",
 "keyboard_shortcuts.spoilers": "for å visa/gøyma CW-felt",
 "keyboard_shortcuts.start": "for å opna \"kom i gang\"-feltet",
 "keyboard_shortcuts.toggle_hidden": "for å visa/gøyma tekst bak innhaldsvarsel",
 "keyboard_shortcuts.toggle_sensitivity": "for å visa/gøyma media",
 "keyboard_shortcuts.toot": "for å laga ein heilt ny tut",
 "keyboard_shortcuts.unfocus": "for å fokusere vekk skrive-/søkefeltet",
 "keyboard_shortcuts.up": "for å flytta seg opp på lista",
 "lightbox.close": "Lukk att",
 "lightbox.compress": "Compress image view box",
 "lightbox.expand": "Expand image view box",
 "lightbox.next": "Neste",
 "lightbox.previous": "Førre",
 "lists.account.add": "Legg til i liste",
 "lists.account.remove": "Fjern frå liste",
 "lists.delete": "Slett liste",
 "lists.edit": "Rediger liste",
 "lists.edit.submit": "Endre tittel",
 "lists.new.create": "Legg til liste",
 "lists.new.title_placeholder": "Ny listetittel",
 "lists.replies_policy.followed": "Any followed user",
 "lists.replies_policy.list": "Members of the list",
 "lists.replies_policy.none": "No one",
 "lists.replies_policy.title": "Vis svar på:",
 "lists.search": "Søk gjennom folk du følgjer",
 "lists.subheading": "Dine lister",
 "load_pending": "{count, plural, one {# nytt element} other {# nye element}}",
 "loading_indicator.label": "Lastar...",
 "media_gallery.toggle_visible": "Gjer synleg/usynleg",
 "missing_indicator.label": "Ikkje funne",
 "missing_indicator.sublabel": "Fann ikkje ressursen",
 "mute_modal.duration": "Varighet",
 "mute_modal.hide_notifications": "Gøyme varsel frå denne brukaren?",
 "mute_modal.indefinite": "På ubestemt tid",
 "navigation_bar.apps": "Mobilappar",
 "navigation_bar.blocks": "Blokkerte brukarar",
 "navigation_bar.bookmarks": "Bokmerke",
 "navigation_bar.community_timeline": "Lokal tidsline",
 "navigation_bar.compose": "Lag eit nytt tut",
 "navigation_bar.direct": "Direktemeldingar",
 "navigation_bar.discover": "Oppdag",
 "navigation_bar.domain_blocks": "Skjulte domene",
 "navigation_bar.edit_profile": "Rediger profil",
 "navigation_bar.favourites": "Favorittar",
 "navigation_bar.filters": "Målbundne ord",
 "navigation_bar.follow_requests": "Fylgjeførespurnader",
 "navigation_bar.follows_and_followers": "Fylgje og fylgjarar",
 "navigation_bar.info": "Om denne tenaren",
 "navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Snøggtastar",
 "navigation_bar.lists": "Lister",
 "navigation_bar.logout": "Logg ut",
 "navigation_bar.mutes": "Målbundne brukarar",
 "navigation_bar.personal": "Personleg",
 "navigation_bar.pins": "Festa tut",
 "navigation_bar.preferences": "Innstillingar",
 "navigation_bar.public_timeline": "Føderert tidsline",
 "navigation_bar.security": "Tryggleik",
 "notification.favourite": "{name} merkte statusen din som favoritt",
 "notification.follow": "{name} fylgde deg",
 "notification.follow_request": "{name} har bedt om å fylgja deg",
 "notification.mention": "{name} nemnde deg",
 "notification.own_poll": "Rundspørjinga di er ferdig",
 "notification.poll": "Ei rundspørjing du har røysta i er ferdig",
 "notification.reblog": "{name} framheva statusen din",
 "notification.status": "{name} la nettopp ut",
 "notifications.clear": "Tøm varsel",
 "notifications.clear_confirmation": "Er du sikker på at du vil fjerna alle varsla dine for alltid?",
 "notifications.column_settings.alert": "Skrivebordsvarsel",
 "notifications.column_settings.favourite": "Favorittar:",
 "notifications.column_settings.filter_bar.advanced": "Vis alle kategoriar",
 "notifications.column_settings.filter_bar.category": "Snarfilterlinje",
 "notifications.column_settings.filter_bar.show": "Vis",
 "notifications.column_settings.follow": "Nye fylgjarar:",
 "notifications.column_settings.follow_request": "Ny fylgjarførespurnader:",
 "notifications.column_settings.mention": "Nemningar:",
 "notifications.column_settings.poll": "Røysteresultat:",
 "notifications.column_settings.push": "Pushvarsel",
 "notifications.column_settings.reblog": "Framhevingar:",
 "notifications.column_settings.show": "Vis i kolonne",
 "notifications.column_settings.sound": "Spel av lyd",
 "notifications.column_settings.status": "Nye tuter:",
 "notifications.column_settings.unread_markers.category": "Unread notification markers",
 "notifications.filter.all": "Alle",
 "notifications.filter.boosts": "Framhevingar",
 "notifications.filter.favourites": "Favorittar",
 "notifications.filter.follows": "Fylgjer",
 "notifications.filter.mentions": "Nemningar",
 "notifications.filter.polls": "Røysteresultat",
 "notifications.filter.statuses": "Oppdateringer fra folk du følger",
 "notifications.grant_permission": "Grant permission.",
 "notifications.group": "{count} varsel",
 "notifications.mark_as_read": "Merk alle varsler som lest",
 "notifications.permission_denied": "Desktop notifications are unavailable due to previously denied browser permissions request",
 "notifications.permission_denied_alert": "Desktop notifications can't be enabled, as browser permission has been denied before",
 "notifications.permission_required": "Desktop notifications are unavailable because the required permission has not been granted.",
 "notifications_permission_banner.enable": "Skru på skrivebordsvarsler",
 "notifications_permission_banner.how_to_control": "To receive notifications when Mastodon isn't open, enable desktop notifications. You can control precisely which types of interactions generate desktop notifications through the {icon} button above once they're enabled.",
 "notifications_permission_banner.title": "Aldri gå glipp av noe",
 "picture_in_picture.restore": "Legg den tilbake",
 "poll.closed": "Lukka",
 "poll.refresh": "Oppdater",
 "poll.total_people": "{count, plural, one {# person} other {# folk}}",
 "poll.total_votes": "{count, plural, one {# røyst} other {# røyster}}",
 "poll.vote": "Røyst",
 "poll.voted": "Du røysta på dette svaret",
 "poll_button.add_poll": "Start ei meiningsmåling",
 "poll_button.remove_poll": "Fjern røyst",
 "privacy.change": "Juster status-synlegheit",
 "privacy.direct.long": "Legg berre ut for nemnde brukarar",
 "privacy.direct.short": "Direkte",
 "privacy.private.long": "Post kun til følgjarar",
 "privacy.private.short": "Kun følgjarar",
 "privacy.public.long": "Post til offentlege tidslinjer",
 "privacy.public.short": "Offentleg",
 "privacy.unlisted.long": "Ikkje post til offentlege tidslinjer",
 "privacy.unlisted.short": "Uoppført",
 "refresh": "Oppdater",
 "regeneration_indicator.label": "Lastar…",
 "regeneration_indicator.sublabel": "Heimetidslinja di vert førebudd!",
 "relative_time.days": "{number}dg",
 "relative_time.hours": "{number}t",
 "relative_time.just_now": "nå",
 "relative_time.minutes": "{number}min",
 "relative_time.seconds": "{number}sek",
 "relative_time.today": "i dag",
 "reply_indicator.cancel": "Avbryt",
 "report.forward": "Vidaresend til {target}",
 "report.forward_hint": "Kontoen er frå ein annan tenar. Vil du senda ein anonymisert kopi av rapporten dit òg?",
 "report.hint": "Rapporten vil verte sendt til dine tenarmoderatorar. Du kan oppgje ei forklaring på kvifor du rapporterer denne kontoen, under:",
 "report.placeholder": "Tilleggskommentarar",
 "report.submit": "Send inn",
 "report.target": "Rapporterer {target}",
 "search.placeholder": "Søk",
 "search_popout.search_format": "Avansert søkeformat",
 "search_popout.tips.full_text": "Enkel tekst returnerer statusar du har skrive, likt, framheva eller vorte nemnd i, i tillegg til samsvarande brukarnamn, visningsnamn og emneknaggar.",
 "search_popout.tips.hashtag": "emneknagg",
 "search_popout.tips.status": "status",
 "search_popout.tips.text": "Enkel tekst returnerer samsvarande visningsnamn, brukarnamn og emneknaggar",
 "search_popout.tips.user": "brukar",
 "search_results.accounts": "Folk",
 "search_results.hashtags": "Emneknaggar",
 "search_results.statuses": "Tut",
 "search_results.statuses_fts_disabled": "På denne Matsodon-tenaren kan du ikkje søkja på tut etter innhaldet deira.",
 "search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {treff} other {treff}}",
 "status.admin_account": "Opne moderasjonsgrensesnitt for @{name}",
 "status.admin_status": "Opne denne statusen i moderasjonsgrensesnittet",
 "status.block": "Blokker @{name}",
 "status.bookmark": "Bokmerk",
 "status.cancel_reblog_private": "Opphev framheving",
 "status.cannot_reblog": "Denne posten kan ikkje framhevast",
 "status.copy": "Kopier lenke til status",
 "status.delete": "Slett",
 "status.detailed_status": "Detaljert samtalevisning",
 "status.direct": "Send melding til @{name}",
 "status.embed": "Bygg inn",
 "status.favourite": "Favoritt",
 "status.filtered": "Filtrert",
 "status.load_more": "Last inn meir",
 "status.media_hidden": "Medium gøymd",
 "status.mention": "Nemn @{name}",
 "status.more": "Meir",
 "status.mute": "Målbind @{name}",
 "status.mute_conversation": "Målbind samtale",
 "status.open": "Utvid denne statusen",
 "status.pin": "Fest på profil",
 "status.pinned": "Festa tut",
 "status.read_more": "Les meir",
 "status.reblog": "Framhev",
 "status.reblog_private": "Framhev til dei originale mottakarane",
 "status.reblogged_by": "{name} framheva",
 "status.reblogs.empty": "Ingen har framheva dette tutet enno. Om nokon gjer, så dukkar det opp her.",
 "status.redraft": "Slett & skriv på nytt",
 "status.remove_bookmark": "Fjern bokmerke",
 "status.reply": "Svar",
 "status.replyAll": "Svar til tråd",
 "status.report": "Rapporter @{name}",
 "status.sensitive_warning": "Sensitivt innhald",
 "status.share": "Del",
 "status.show_less": "Vis mindre",
 "status.show_less_all": "Vis mindre for alle",
 "status.show_more": "Vis meir",
 "status.show_more_all": "Vis meir for alle",
 "status.show_thread": "Vis tråd",
 "status.uncached_media_warning": "Ikkje tilgjengeleg",
 "status.unmute_conversation": "Opphev målbinding av samtalen",
 "status.unpin": "Løys frå profil",
 "suggestions.dismiss": "Avslå framlegg",
 "suggestions.header": "Du er kanskje interessert i…",
 "tabs_bar.federated_timeline": "Føderert",
 "tabs_bar.home": "Heim",
 "tabs_bar.local_timeline": "Lokal",
 "tabs_bar.notifications": "Varsel",
 "tabs_bar.search": "Søk",
 "time_remaining.days": "{number, plural, one {# dag} other {# dagar}} igjen",
 "time_remaining.hours": "{number, plural, one {# time} other {# timar}} igjen",
 "time_remaining.minutes": "{number, plural, one {# minutt} other {# minutt}} igjen",
 "time_remaining.moments": "Kort tid igjen",
 "time_remaining.seconds": "{number, plural, one {# sekund} other {# sekund}} igjen",
 "timeline_hint.remote_resource_not_displayed": "{resource} frå andre tenarar synest ikkje.",
 "timeline_hint.resources.followers": "Fylgjarar",
 "timeline_hint.resources.follows": "Fylgjer",
 "timeline_hint.resources.statuses": "Eldre tut",
 "trends.counter_by_accounts": "{count, plural, one {{counter} person} other {{counter} folk}} pratar",
 "trends.trending_now": "Populært no",
 "ui.beforeunload": "Kladden din forsvinn om du forlèt Mastodon no.",
 "units.short.billion": "{count}m.ard",
 "units.short.million": "{count}mill",
 "units.short.thousand": "{count}T",
 "upload_area.title": "Drag & slepp for å lasta opp",
 "upload_button.label": "Legg til medium",
 "upload_error.limit": "Du har gått over opplastingsgrensa.",
 "upload_error.poll": "Filopplasting ikkje tillate med meiningsmålingar.",
 "upload_form.audio_description": "Grei ut for folk med nedsett høyrsel",
 "upload_form.description": "Skildr for synshemja",
 "upload_form.edit": "Rediger",
 "upload_form.thumbnail": "Bytt miniatyrbilete",
 "upload_form.undo": "Slett",
 "upload_form.video_description": "Greit ut for folk med nedsett høyrsel eller syn",
 "upload_modal.analyzing_picture": "Analyserer bilete…",
 "upload_modal.apply": "Bruk",
 "upload_modal.choose_image": "Vel bilete",
 "upload_modal.description_placeholder": "Ein rask brun rev hoppar over den late hunden",
 "upload_modal.detect_text": "Gjenkjenn tekst i biletet",
 "upload_modal.edit_media": "Rediger medium",
 "upload_modal.hint": "Klikk og dra sirkelen på førehandsvisninga for å velge fokuspunktet som alltid vil vere synleg på alle miniatyrbileta.",
 "upload_modal.preparing_ocr": "Preparing OCR…",
 "upload_modal.preview_label": "Førehandsvis ({ratio})",
 "upload_progress.label": "Lastar opp...",
 "video.close": "Lukk video",
 "video.download": "Last ned fil",
 "video.exit_fullscreen": "Lukk fullskjerm",
 "video.expand": "Utvid video",
 "video.fullscreen": "Fullskjerm",
 "video.hide": "Gøym video",
 "video.mute": "Demp lyd",
 "video.pause": "Pause",
 "video.play": "Spel av",
 "video.unmute": "Av-dempe lyd"
}