wikimedia/mediawiki-core

View on GitHub
resources/lib/moment/locale/gd.js

Summary

Maintainability
D
2 days
Test Coverage
//! moment.js locale configuration
//! locale : Scottish Gaelic [gd]
//! author : Jon Ashdown : https://github.com/jonashdown

;(function (global, factory) {
  typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined'
    && typeof require === 'function' ? factory(require('../moment')) :
  typeof define === 'function' && define.amd ? define(['../moment'], factory) :
  factory(global.moment)
}(this, (function (moment) { 'use strict';

  //! moment.js locale configuration

  var months = [
      'Am Faoilleach',
      'An Gearran',
      'Am Màrt',
      'An Giblean',
      'An Cèitean',
      'An t-Ògmhios',
      'An t-Iuchar',
      'An Lùnastal',
      'An t-Sultain',
      'An Dàmhair',
      'An t-Samhain',
      'An Dùbhlachd',
    ],
    monthsShort = [
      'Faoi',
      'Gear',
      'Màrt',
      'Gibl',
      'Cèit',
      'Ògmh',
      'Iuch',
      'Lùn',
      'Sult',
      'Dàmh',
      'Samh',
      'Dùbh',
    ],
    weekdays = [
      'Didòmhnaich',
      'Diluain',
      'Dimàirt',
      'Diciadain',
      'Diardaoin',
      'Dihaoine',
      'Disathairne',
    ],
    weekdaysShort = ['Did', 'Dil', 'Dim', 'Dic', 'Dia', 'Dih', 'Dis'],
    weekdaysMin = ['Dò', 'Lu', 'Mà', 'Ci', 'Ar', 'Ha', 'Sa'];

  var gd = moment.defineLocale('gd', {
    months: months,
    monthsShort: monthsShort,
    monthsParseExact: true,
    weekdays: weekdays,
    weekdaysShort: weekdaysShort,
    weekdaysMin: weekdaysMin,
    longDateFormat: {
      LT: 'HH:mm',
      LTS: 'HH:mm:ss',
      L: 'DD/MM/YYYY',
      LL: 'D MMMM YYYY',
      LLL: 'D MMMM YYYY HH:mm',
      LLLL: 'dddd, D MMMM YYYY HH:mm',
    },
    calendar: {
      sameDay: '[An-diugh aig] LT',
      nextDay: '[A-màireach aig] LT',
      nextWeek: 'dddd [aig] LT',
      lastDay: '[An-dè aig] LT',
      lastWeek: 'dddd [seo chaidh] [aig] LT',
      sameElse: 'L',
    },
    relativeTime: {
      future: 'ann an %s',
      past: 'bho chionn %s',
      s: 'beagan diogan',
      ss: '%d diogan',
      m: 'mionaid',
      mm: '%d mionaidean',
      h: 'uair',
      hh: '%d uairean',
      d: 'latha',
      dd: '%d latha',
      M: 'mìos',
      MM: '%d mìosan',
      y: 'bliadhna',
      yy: '%d bliadhna',
    },
    dayOfMonthOrdinalParse: /\d{1,2}(d|na|mh)/,
    ordinal: function (number) {
      var output = number === 1 ? 'd' : number % 10 === 2 ? 'na' : 'mh';
      return number + output;
    },
    week: {
      dow: 1, // Monday is the first day of the week.
      doy: 4, // The week that contains Jan 4th is the first week of the year.
    },
  });

  return gd;

})));