owncloud/core

View on GitHub
settings/l10n/th_TH.js

Summary

Maintainability
F
1 wk
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "settings",
  {
  "Wrong current password" : "รหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง",
  "The new password cannot be the same as the previous one" : "รหัสผ่านใหม่ต้องไม่ซ้ำกับรหัสเดิมที่เคยใช้มาก่อน",
  "%s password changed successfully" : "เปลี่ยนรหัสผ่าน %s สำเร็จแล้ว",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "ไม่สามารถส่งข้อมูลการตั้งค่าไปยังอีเมลของคุณ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ",
  "installing and updating apps via the market or Federated Cloud Sharing" : "กำลังติดตั้งและอัพเดทแอพผ่านตลาดหรือคลาวด์ของสหพันธ์ที่แชร์อยู่",
  "cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "คุณกำลังใช้ cURL %s รุ่นเก่ากว่า (%s)โปรดอัพเดทระบบปฏิบัติการหรือคุณสมบัติเป็น %s เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ",
  "Saved" : "บันทึกแล้ว",
  "log-level out of allowed range" : "ระดับของไฟล์ log ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ได้รับอนุญาต",
  "Invalid email address" : "ที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง",
  "test email settings" : "ทดสอบส่งอีเมล",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "เกิดปัญหาขึ้นในขณะที่ส่งอีเมล กรุณาแก้ไขการตั้งค่าของคุณ (ข้อผิดพลาด: %s)",
  "Email sent" : "ส่งอีเมลแล้ว",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "คุณจำเป็นต้องตั้งค่าอีเมลผู้ใช้ของคุณก่อนที่จะสามารถส่งอีเมลทดสอบ",
  "Owner language" : "เจ้าของภาษา",
  "Create" : "สร้าง",
  "Change" : "เปลี่ยนแปลง",
  "Delete" : "ลบ",
  "Share" : "แชร์",
  "APCu" : "APCu",
  "Redis" : "Redis",
  "Language changed" : "เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว",
  "Invalid request" : "คำร้องขอไม่ถูกต้อง",
  "Couldn't remove app." : "ไม่สามารถลบแอพฯ",
  "Official" : "เป็นทางการ",
  "Approved" : "ได้รับการอนุมัติ",
  "All" : "ทั้งหมด",
  "Enabled" : "แอพฯที่เปิดการใช้งานแล้ว",
  "Not enabled" : "แอพฯที่ยังไม่เปิดใช้งาน",
  "No apps found for your version" : "ไม่พบแอพพลิเคชันสำหรับรุ่นของคุณ",
  "The app will be downloaded from the app store" : "แอพฯจะดาวน์โหลดได้จากแอพสโตร์",
  "Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "แอพพลิเคชันได้รับการพัฒนาอย่างเป็นทางการภายในชุมชน ownCloud และพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว",
  "Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "แอพพลิเคชันได้รับการอนุมัติและพัฒนาโดยนักพัฒนาที่น่าเชื่อถือและได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยคร่าวๆ พวกเขาจะได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีในการเก็บข้อมูลรหัสเปิด มันอาจยังไม่เสถียรพอสำหรับการเปิดใช้งานปกติ",
  "This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "แอพฯ นี้ไม่ได้ตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยและเป็นแอพฯใหม่หรือที่รู้จักกันคือจะไม่เสถียร ติดตั้งบนความเสี่ยงของคุณเอง",
  "Please wait...." : "กรุณารอสักครู่...",
  "Error while disabling app" : "เกิดข้อผิดพลาดขณะปิดการใช้งานแอพพลิเคชัน",
  "Disable" : "ปิดใช้งาน",
  "Enable" : "เปิดใช้งาน",
  "Error while enabling app" : "เกิดข้อผิดพลาดขณะกำลังตรวจสอบแอพฯ",
  "Error: this app cannot be enabled because it makes the server unstable" : "ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเปิดใช้งานแอพฯนี้ เพราะมันอาจทำให้เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา",
  "Error: could not disable broken app" : "ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถปิดการใช้งานแอพฯที่มีปัญหา",
  "Error while disabling broken app" : "ข้อผิดพลาดขณะกำลังปิดการใช้งานแอพฯที่มีปัญหา",
  "Updating...." : "กำลังอัพเดทข้อมูล...",
  "Error while updating app" : "เกิดข้อผิดพลาดขณะกำลังอัพเดทแอพฯ",
  "Updated" : "อัพเดทแล้ว",
  "Uninstalling ...." : "กำลังถอนการติดตั้ง ...",
  "Error while uninstalling app" : "เกิดข้อผิดพลาดขณะถอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน",
  "Uninstall" : "ถอนการติดตั้ง",
  "The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "แอพฯจะต้องเปิดใช้งานก่อนทำการอัพเดท คุณจะถูกนำไปยังหน้าอัพเดทใน 5 วินาที",
  "App update" : "อัพเดทแอพฯ",
  "Experimental" : "โหมดเบต้า",
  "No apps found for {query}" : "ไม่พบแอพฯสำหรับ {query}",
  "Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "ในระหว่างดำเนินการโยกย้าย กรุณารอสักครู่จนกว่าการโยกย้ายจะเสร็จสิ้น",
  "Migration started …" : "เริ่มต้นการโยกย้าย …",
  "An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "เกิดข้อผิดพลาด กรุณาอัพโหลดใบรับรองเข้ารหัส ASCII PEM",
  "Valid until {date}" : "ใช้ได้จนถึงวันที่ {date}",
  "Disconnect" : "ตัดการเชื่อมต่อ",
  "Error while loading browser sessions and device tokens" : "ข้อผิดพลาดขณะโหลดเซสชันของเบราเซอร์และโทเค็นของอุปกรณ์",
  "Empty app name is not allowed." : "จำเป็นต้องใส่ชื่อแอพฯ",
  "Error while creating device token" : "เกิดข้อผิดพลาดขณะที่การสร้างโทเค็นของอุปกรณ์",
  "Error while deleting the token" : "เกิดข้อผิดพลาดขณะลบโทเค็น",
  "CORS" : "CORS",
  "Sending..." : "กำลังส่ง...",
  "Email has been changed successfully." : "เปลี่ยนอีเมลเรียบร้อยแล้ว",
  "Unable to change mail address" : "ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนที่อยู่อีเมล",
  "Your full name has been changed." : "ชื่อเต็มของคุณถูกเปลี่ยนแปลง",
  "Failed to change the email address." : "ไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลได้",
  "Email changed successfully for {user}." : "เปลี่ยนอีเมลเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ใช้ {user}",
  "An error occurred: {message}" : "เกิดข้อผิดพลาด: {message}",
  "Select a profile picture" : "เลือกรูปภาพโปรไฟล์",
  "Very weak password" : "รหัสผ่านระดับต่ำมาก",
  "Weak password" : "รหัสผ่านระดับต่ำ",
  "So-so password" : "รหัสผ่านระดับปกติ",
  "Good password" : "รหัสผ่านระดับดี",
  "Strong password" : "รหัสผ่านระดับดีมาก",
  "Groups" : "กลุ่ม",
  "User documentation" : "เอกสารสำหรับผู้ใช้",
  "Administrator documentation" : "เอกสารของผู้ดูแลระบบ",
  "Online documentation" : "เอกสารออนไลน์",
  "Forum" : "ฟอรั่ม",
  "Issue tracker" : "ติดตามปัญหา",
  "Commercial support" : "สนับสนุนเชิงพาณิชย์",
  "Language" : "ภาษา",
  "Apps Management" : "จัดการแอพพลิเคชัน",
  "Developer documentation" : "เอกสารสำหรับนักพัฒนา",
  "by %s" : "โดย %s",
  "%s-licensed" : "ได้รับอนุญาตจาก %s ",
  "Documentation:" : "เอกสาร:",
  "Admin documentation" : "เอกสารผู้ดูแลระบบ",
  "Visit website" : "ดูหน้าเว็บไซต์",
  "Report a bug" : "รายงานข้อผิดพลาด",
  "Show description …" : "แสดงรายละเอียด ...",
  "Hide description …" : "ซ่อนรายละเอียด ...",
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "ไม่สามารถติดตั้งแอพฯนี้เพราะไม่มีตัวอ้างอิงต่อไปนี้:",
  "Enable only for specific groups" : "เปิดใช้งานเฉพาะกลุ่ม",
  "Uninstall App" : "ถอนการติดตั้งแอพฯ",
  "Show enabled apps" : "แสดงแอพฯที่ถูกเปิดการใช้งาน",
  "Show disabled apps" : "แสดงแอพฯที่ถูกปิดการใช้งาน",
  "Cron" : "Cron",
  "Last cron job execution: %s." : "การดำเนินการ cron job ล่าสุด: %s",
  "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "การดำเนินการ cron job ล่าสุด: %s ดูเหมือนมีบางสิ่งไม่ถูกต้อง",
  "Cron was not executed yet!" : "Cron ไม่ได้ถูกดำเนินการ!",
  "Open documentation" : "เปิดเอกสาร",
  "Execute one task with each page loaded" : "ประมวลผลหนึ่งงาน ในแต่ละครั้งที่มีการโหลดหน้าเว็บ",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php ได้ถูกลงทะเบียนที่บริการ Webcron เพื่อเรียก cron.php ทุกๆ 15 นาที บน HTTP",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "ใช้ระบบบริการ cron เพื่อเรียกไฟล์ cron.php ทุก 15 นาที",
  "SSL Root Certificates" : "ใบรับรอง SSL",
  "Common Name" : "ชื่อทั่วไป",
  "Valid until" : "ใช้ได้จนถึง",
  "Issued By" : "ปัญหาโดย",
  "Valid until %s" : "ใช้ได้จนถึง %s",
  "Import root certificate" : "นำเข้าใบรับรองหลัก",
  "Server-side encryption" : "เข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์",
  "Enable server-side encryption" : "เปิดการใช้งานเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์",
  "Please read carefully before activating server-side encryption: " : "กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนที่จะเปิดใช้งานการเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์:",
  "Once encryption is enabled, all files uploaded to the server from that point forward will be encrypted at rest on the server. It will only be possible to disable encryption at a later date if the active encryption module supports that function, and all pre-conditions (e.g. setting a recover key) are met." : "เมื่อเปิดใช้งานการเข้ารหัส ไฟล์ทั้งหมดที่อัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นจะถูกเข้ารหัสในส่วนของเซิฟเวอร์ มันเป็นไปได้ที่จะปิดใช้งานการเข้ารหัสในภายหลัง ถ้าเปิดใช้ฟังก์ชั่นการสนับสนุนโมดูลการเข้ารหัสที่และเงื่อนไขก่อน (เช่น การตั้งค่าคีย์กู้คืน)",
  "Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "การเข้ารหัสลับเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันความปลอดภัยของระบบ โปรดดูเอกสาร ownCloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้ารหัสแอพพลิเคชันและกรณีการสนับสนุน",
  "Be aware that encryption always increases the file size." : "โปรดทราบว่าหากเข้ารหัสไฟล์จะทำให้ขนาดของไฟล์ใหญ่ขึ้น",
  "It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "มันจะดีถ้าคุณสำรองข้อมูลบ่อยๆ ในกรณีของการเข้ารหัสโปรดแน่ใจว่าจะสำรองคีย์การเข้ารหัสลับพร้อมกับข้อมูลของคุณ",
  "This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย: คุณต้องการที่จะเปิดใช้การเข้ารหัส?",
  "Enable encryption" : "เปิดใช้งานการเข้ารหัส",
  "No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "ไม่มีโมดูลการเข้ารหัสโหลดโปรดเปิดใช้งานโมดูลการเข้ารหัสในเมนูแอพฯ",
  "Select default encryption module:" : "เลือกค่าเริ่มต้นโมดูลการเข้ารหัส:",
  "You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"Default encryption module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "คุณจำเป็นต้องโอนย้ายคีย์การเข้ารหัสลับของคุณจากการเข้ารหัสเก่า (ownCloud <= 8.0) ไปใหม่ กรุณาเปิดใช้งาน \"โมดูลการเข้ารหัสเริ่มต้น\" และเรียกใช้ 'occ encryption:migrate'",
  "You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "คุณจำเป็นต้องโอนย้ายคีย์การเข้ารหัสลับของคุณจากการเข้ารหัสเก่า (ownCloud <= 8.0) ไปใหม่",
  "Start migration" : "เริ่มการโยกย้าย",
  "Sharing" : "แชร์ข้อมูล",
  "Allow apps to use the Share API" : "อนุญาตให้แอพฯสามารถใช้ API สำหรับแชร์ข้อมูลได้",
  "Allow users to share via link" : "อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแชร์ผ่านทางลิงก์",
  "Allow public uploads" : "อนุญาตให้อัพโหลดแล้วแชร์ลิงก์สู่สาธารณะ",
  "Enforce password protection for read-only links" : "บังคับใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับลิงก์แบบอ่านอย่างเดียว",
  "Enforce password protection for read & write links" : "บังคับใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับการอ่านและเขียนลิงก์",
  "Enforce password protection for upload-only (File Drop) links" : "บังคับใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับลิงก์ที่อัพโหลด (โยนไฟล์) เท่านั้น",
  "Set default expiration date" : "ตั้งค่าเริ่มต้นวันหมดอายุ",
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งการแจ้งเตือนอีเมลสำหรับไฟล์ที่ถูกแชร์",
  "Language used for public mail notifications for shared files" : "ภาษาที่ใช้แจ้งเตือนทางอีเมลสาธารณะสำหรับไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน",
  "Allow users to share file via social media" : "อนุญาตให้ผู้ใช้แชร์ไฟล์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Twitter ฯลฯ",
  "Expire after " : "หลังจากหมดอายุ",
  "days" : "วัน",
  "Enforce expiration date" : "บังคับให้มีวันที่หมดอายุ",
  "Automatically accept new incoming local user shares" : "ยอมรับแชร์ที่เข้ามาใหม่โดยอัตโนมัติ",
  "Allow resharing" : "อนุญาตให้แชร์ข้อมูลซ้ำอีกครั้งได้",
  "Allow sharing with groups" : "อนุญาตให้แชร์กับกลุ่ม",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "จำกัดให้ผู้ใช้สามารถแชร์กับผู้ใช้ในกลุ่มของพวกเขาเท่านั้น",
  "Restrict users to only share with groups they are member of" : "จำกัดผู้ใช้เพื่อแชร์เฉพาะกับกลุ่มที่เป็นสมาชิกของ",
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับไฟล์ที่แชร์กับผู้ใช้คนอื่นๆ",
  "Exclude groups from sharing" : "ไม่รวมกลุ่มที่กำลังแชร์",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "กลุ่มนี้จะยังคงสามารถได้รับการแชร์ แต่พวกเขาจะไม่รู้จักมัน",
  "Allow username autocompletion in share dialog. If this is disabled the full username needs to be entered." : "อนุญาตให้เติมชื่อผู้ใช้ในกล่องข้อความที่แชร์โดยอัตโนมัติ ถ้าหากปิดใช้งานเราจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้เอง",
  "Restrict enumeration to group members" : "จำกัดจำนวนสมาชิกในกลุ่ม",
  "Default user and group share permissions" : "สิทธิ์เริ่มต้นการแชร์ของผู้ใช้และกลุ่ม",
  "Extra field to display in autocomplete results" : "ฟิลด์พิเศษที่จะแสดงผลจถะถูกเติมข้อความอัตโนมัติ",
  "None" : "ไม่มี",
  "User ID" : "รหัสผู้ใช้",
  "Email address" : "ที่อยู่อีเมล",
  "Legal" : "ถูกกฎหมาย",
  "Imprint URL:" : "URL สำนักพิมพ์:",
  "Imprint URL" : "URL สำนักพิมพ์",
  "Privacy Policy URL:" : "URL นโยบายส่วนบุคคล:",
  "Privacy Policy URL" : "URL นโยบายส่วนบุคคล",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "ทุกอย่าง (ปัญหาร้ายแรง ข้อผิดพลาด คำเตือน ข้อมูล การแก้ปัญหา)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "ข้อมูล คำเตือน ข้อผิดพลาดและปัญหาร้ายแรง",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "คำเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาที่ร้ายแรง",
  "Errors and fatal issues" : "ข้อผิดพลาดและปัญหาที่ร้ายแรง",
  "Fatal issues only" : "ปัญหาร้ายแรงเท่านั้น",
  "Log" : "ไฟล์ log",
  "What to log" : "เก็บ log อะไรบ้าง",
  "Download logfile (%s)" : "ดาวน์โหลดไฟล์ log (%s)",
  "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "ไฟล์ log มีขนาดใหญ่กว่า 100 เมกะไบต์ มันอาจจะใช้เวลาดาวน์โหลดนาน!",
  "Login" : "เข้าสู่ระบบ",
  "Plain" : "ธรรมดา",
  "NT LAN Manager" : "ตัวจัดการ NT LAN",
  "SSL/TLS" : "SSL/TLS",
  "STARTTLS" : "STARTTLS",
  "Email server" : "อีเมลเซิร์ฟเวอร์",
  "The config file is read only. Please adjust your setup by editing the config file manually." : "ไฟล์สามารถอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณโดยแก้ไขไฟล์ด้วยตนเอง",
  "In a clustered setup please make sure to sync the config.php file across all nodes." : "ในการตั้งค่าแบบคลัสเตอร์โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประสานไฟล์ config.php ในโหนดทั้งหมด",
  "This is used for sending out notifications." : "ตั้งค่าเพื่อส่งการแจ้งเตือน",
  "Send mode" : "โปรโตคอลที่ใช้ส่ง",
  "Encryption" : "การเข้ารหัส",
  "From address" : "จากที่อยู่",
  "mail" : "อีเมล",
  "Authentication method" : "วิธีการตรวจสอบ",
  "Authentication required" : "จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง",
  "Server address" : "ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์",
  "Port" : "พอร์ต",
  "Credentials" : "ข้อมูลส่วนตัวสำหรับเข้าระบบ",
  "SMTP Username" : "ชื่อผู้ใช้ SMTP",
  "SMTP Password" : "รหัสผ่าน SMTP",
  "Store credentials" : "ข้อมูลประจำตัวของร้านค้า",
  "Test email settings" : "ทดสอบส่งอีเมล",
  "Send email" : "ส่งอีเมล",
  "Security & setup warnings" : "คำเตือนความปลอดภัยและการติดตั้ง",
  "php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "ไม่ได้ติดตั้งphp อย่างถูกต้องค้นหาตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบการทดสอบกับ getenv(\"PATH\") ส่งกลับเฉพาะการตอบสนองที่ว่างเปล่า",
  "Please check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "กรุณาตรวจสอบ <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">เอกสารการติดตั้ง </a> สำหรับบันทึกการตั้งค่าและการกำหนดค่าของ PHP เซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ PHP-FPM",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "ตั้งค่าให้สามารถอ่านได้อย่างเดียวถูกเปิดใช้งาน นี้จะช่วยป้องกันการตั้งค่าผ่านทางบางเว็บอินเตอร์เฟซ นอกจากนี้จะต้องเขียนไฟล์ด้วยตนเองสำหรับทุกการอัพเดท",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "เห็นได้ชัดว่าการตั้งค่า PHP จะตัดบล็อคเอกสารแบบอินไลน์ ซึ่งจะทำให้แอพพลิเคชันอีกหลายแกนไม่สามารถเข้าถึงได้",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "นี้อาจเกิดจาก cache/accelerator อย่างเช่น Zend OPcache หรือ eAccelerator",
  "Your database does not run with \"READ COMMITED\" transaction isolation level. This can cause problems when multiple actions are executed in parallel." : "ฐานข้อมูลของคุณไม่ได้ทำงานกับ \"READ COMMITED\" เพื่อแยกระดับของธุรกรรม มันจะทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีการดำเนินการในแบบคู่ขนาน",
  "%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "%1$s เป็นรุ่นที่ต่ำกว่า %2$s ได้ถูกติดตั้ง สำหรับเหตุผลด้านเสถียรภาพและประสิทธิภาพการทำงาน เราขอแนะนำให้อัพเดทไปเป็นรุ่น %1$s",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "โมดูล PHP 'fileinfo' หายไป เราขอแนะนำให้เปิดใช้งานโมดูลนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับการตรวจสอบชนิด mime",
  "Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "ล็อกไฟล์การทำธุรกรรมการถูกปิดใช้งาน นี้อาจนำไปสู่ปัญหาสภาวะการแข่งขัน เปิดใช้งาน 'filelocking.enabled' ใน config.php เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้สามารถดูได้จาก <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">เอกสาร ↗</a>",
  "Transactional file locking should be configured to use memory-based locking, not the default slow database-based locking. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "การล็อคไฟล์ธุรกรรมควรจะใช้การกำหนดค่าบนหน่วยความจำ ไม่ควรใช้การล็อกไฟล์บนฐานข้อมูลที่เป็นค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">เอกสาร ↗</a>",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "ตำแหน่งที่ตั้งของระบบไม่สามารถตั้งค่าให้รองรับ UTF-8",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "นี้หมายความว่าอาจจะมีปัญหากับตัวอักษรบางตัวในชื่อไฟล์",
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "เราขอแนะนำให้ติดตั้งแพคเกจที่จำเป็นต้องใช้ในระบบของคุณ ให้การสนับสนุนตำแหน่งที่ตั้งดังต่อไปนี้: %s",
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "หากการติดตั้งของคุณไม่ได้ติดตั้งในรากของโดเมนและใช้ระบบ cron อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง URL เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้โปรดไปตั้งค่า \"overwrite.cli.url\" ในไฟล์ config.php ของคุณไปยังเส้นทาง webroot ของการติดตั้งของคุณ (แนะนำ: \"%s\")",
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "ฐานข้อมูล SQLite เหมาะสำหรับองค์ขนาดเล็ก-กลาง หากองค์กรขอท่านมีผู้ใช้จำนวนมากหรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่แนะนำให้ใช้ MySQL/MariaDB แทน",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "เมื่อใช้โปรแกรมบนเดสก์ท็อปประสานข้อมูลด้วยฐานข้อมูล SQLite",
  "To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "สำหรับการย้ายไปยังฐานข้อมูลอื่นสามารถใช้คำสั่ง: 'occ db:convert-type', สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">เอกสาร ↗</a>",
  "We recommend to enable system cron as any other cron method has possible performance and reliability implications." : "เราขอแนะนำให้เปิดใช้งานระบบ cron เหตุผลเพื่อประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือ",
  "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "มันเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการ cronjob ผ่านทาง CLI ข้อผิดพลาดทางเทคนิคต่อไปนี้จะปรากฏ:",
  "Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "โปรดตรวจสอบ <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">คำแนะนำการติดตั้ง ↗</a> อีกครั้งและตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือคำเตือนใดๆ ใน<a href=\"#log-section\">ไฟล์ log</a>",
  "All checks passed." : "ผ่านการตรวจสอบทั้งหมด",
  "System Status" : "สถานะของระบบ",
  "Tips & tricks" : "เคล็ดลับและเทคนิค",
  "How to do backups" : "วิธีการสำรองข้อมูล",
  "Performance tuning" : "การปรับแต่งประสิทธิภาพ",
  "Improving the config.php" : "อัพเดทไฟล์ config.php",
  "Theming" : "ชุดรูปแบบ",
  "Hardening and security guidance" : "คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย",
  "Get the apps to sync your files" : "ใช้แอพฯเพื่อประสานข้อมูลของคุณ",
  "Desktop client" : "เดสก์ทอปผู้ใช้",
  "Android app" : "แอพฯ แอนดรอยด์",
  "iOS app" : "แอพฯ IOS",
  "If you want to support the project\n\t\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\t\tor\n\t\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "หากคุณต้องการสนับสนุนโครงการสามารถ<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">เข้าร่วมทีมพัฒนา</a>หรือ<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">บอกต่อคนที่คุณรู้จัก</a>!",
  "Show First Run Wizard again" : "แสดงหน้าจอวิซาร์ดนำทางเริ่มต้นอีกครั้ง",
  "White-listed Domains" : "รายการโดเมนที่ได้รับอนุญาต",
  "No Domains." : "ไม่มีโดเมน",
  "Domain" : "โดเมน",
  "Are you sure you want to remove this domain?" : "คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบโดเมนนี้?",
  "Add Domain" : "เพิ่มโดเมน",
  "Add" : "เพิ่ม",
  "Profile picture" : "รูปภาพโปรไฟล์",
  "Upload new" : "อัพโหลดรูปใหม่",
  "Select from Files" : "เลือกจากไฟล์ที่มีอยู่",
  "Remove image" : "ลบรูปภาพ",
  "png or jpg, max. 20 MB" : "จะต้องเป็นไฟล์ png หรือ jpg สูงสุดไม่เกิน 20 เมกะไบต์",
  "Picture provided by original account" : "ใช้รูปภาพจากบัญชีเดิม",
  "Cancel" : "ยกเลิก",
  "Choose as profile picture" : "เลือกรูปภาพโปรไฟล์",
  "Full name" : "ชื่อเต็ม",
  "No display name set" : "ไม่มีชื่อที่แสดง",
  "Email" : "อีเมล",
  "Your email address" : "ที่อยู่อีเมลของคุณ",
  "Change email" : "เปลี่ยนอีเมล",
  "Set email" : "บันทึกอีเมล",
  "For password recovery and notifications" : "สำหรับการกู้คืนรหัสผ่านและการแจ้งเตือน",
  "No email address set" : "ไม่ได้ตั้งค่าที่อยู่อีเมล",
  "You are member of the following groups:" : "คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม:",
  "You are not a member of any groups." : "คุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มใดๆเลย",
  "Password" : "รหัสผ่าน",
  "Unable to change your password" : "ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้",
  "Current password" : "รหัสผ่านปัจจุบัน",
  "New password" : "รหัสผ่านใหม่",
  "Change password" : "เปลี่ยนรหัสผ่าน",
  "Help translate" : "มาช่วยกันแปลสิ!",
  "You are using %s" : "คุณใช้พื้นที่จัดเก็บไปแล้ว %s",
  "You are using %s of %s (%s %%)" : "คุณใช้พื้นที่ไปแล้ว %s จากทั้งหมด %s (%s %%)",
  "Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "พัฒนาโดย {communityopen}ownCloud{linkclose} {githubopen}ต้นฉบับจาก Github{linkclose} อยู่ภายใต้สัญญา {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}",
  "Sessions" : "สถานที่ที่คุณเข้าสู่ระบบ",
  "These are the web, desktop and mobile clients currently logged in to your %s." : "นี่คือข้อมูลการเข้าใช้งาน %s ผ่านเว็บ เดสก์ท็อปและโทรศัพท์มือถือในขณะนี้",
  "Browser" : "เบราว์เซอร์",
  "Most recent activity" : "ใช้งานครั้งล่าสุดเมื่อ",
  "App passwords / tokens" : "รหัสผ่านหรือโทเค็นของแอพ",
  "You've linked these apps." : "คุณได้เชื่อมโยงแอพพลิเคชันเหล่านี้",
  "Name" : "ชื่อ",
  "App passwords or tokens are passcodes that give an app or device permissions to access your %s account." : "รหัสผ่านหรือโทเค็นของแอพคือรหัสผ่านที่ให้สิทธิ์แอพหรืออุปกรณ์ในการเข้าถึงบัญชี %s ของคุณ",
  "Use them as a security measure to hide your actual password which you may only want to use for web interface login." : "ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บเพื่อซ่อนรหัสผ่านจริงของคุณ",
  "App name" : "ชื่อแอพฯ",
  "Create new app passcode" : "สร้างรหัสผ่านสำหรับแอพใหม่",
  "Use the credentials below to configure your app or device." : "ใช้ข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อกำหนดค่าแอพฯหรืออุปกรณ์ของคุณ",
  "Username" : "ชื่อผู้ใช้งาน",
  "Password / Token" : "รหัสผ่านหรือโทเค็น",
  "Done" : "เสร็จสิ้น",
  "Version" : "รุ่น",
  "Personal" : "ส่วนตัว",
  "Admin" : "ผู้ดูแล",
  "Error" : "ข้อผิดพลาด",
  "No panels for this section." : "ไม่มีแผงควบคุณสำหรับส่วนนี้"
},
"nplurals=1; plural=0;");